ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 7 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12137

ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 7 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801070898
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148378601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-11-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-11-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΙΚΑΛΙΑΣ
SIKALIAS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 7
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η παραγωγή, ανάλυση (φυσικο/χημικές και μικροβιολογικές), εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση, διακίνηση και διάθεση παντός είδους και μορφής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδών υγιεινής και καθαριότητας, καλλυντικών προϊόντων πάσης φύσεως, ιατροτεχνολογικών σκευασμάτων και συσκευών και κάθε άλλου συναφούς είδους και προϊόντος. 2. Η παραλαβή και στη συνέχεια διάθεση με ή χωρίς φυσικοχημική μετατροπή των αποβλήτων που προκύπτουν από τις πιο πάνω παραγωγικές διαδικασίες. 3. Η συμμετοχή αυτής σε άλλες εταιρείες, ομίλους εταιρειών ή κοινοπραξίες με τους ίδιους της προηγούμενης παραγράφου ή παρεμφερείς σκοπούς. 4. Η παροχή υπηρεσιών marketing και management σε φαρμακοποιούς που διατηρούν νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία, σε επιχειρήσεις παραγωγής, εισαγωγής, διακίνησης και εν γένει εμπορίας φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, τεχνολογικών, ιατρικών και άλλων συναφών προϊόντων είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες κατ’ είδος ασκούμενων επιχειρήσεων. 5. Η διοργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών σεμιναρίων ή συνεδρίων μόνη της ή σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού ή με ειδικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες του επιχειρηματικού και υγειονομικού χώρου, απευθυνόμενα αυτά (σεμινάρια ή συνέδρια) σε φαρμακοποιούς και εργαζόμενους σε συναφείς κλάδους καθώς και η έκδοση και διακίνηση εντύπων, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού σχετικών με τις εργασίες και το σκοπό της και η παραγωγή και χρησιμοποίηση εξατομικευμένων υλικών συσκευασίας για τα προϊόντα της. 6. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως, να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και ιδιώτες, να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να εγγυάται υπέρ τρίτων, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την παραχώρηση διοικητικών αδειών, να συμμετέχει σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, κ.ο.κ. 7. Η συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, είτε με εισφορά είτε με απόκτηση τίτλων σε άλλες συναφούς σκοπού εταιρείες ή επιχειρήσεις κάθε μορφής 8. Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. 9. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Εταιρία μπορεί : α) Να συμμετέχει, μόνη ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή υπό σύσταση εταιρεία ή επιχείρηση ή κοινοπραξία οποιασδήποτε μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό με οποιοδήποτε τρόπο και να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή πράκτορας αυτών. γ) Να ιδρύει σύμφωνα με το νόμο υποκαταστήματα, εργαστήρια, γραφεία διαχείρισης οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδας με ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. δ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εμπορικούς ή βιομηχανικούς οίκους όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού. ε)Να συνάπτει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμβάσεις Franchising, Leasing, factoring. στ) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία και δραστηριότητα, πρόσφορη ή κατάλληλη αναφορικά με τον προαναφερόμενο σκοπό, και γενικά να επιχειρεί οποιαδήποτε πράξη που θα διενεργείται για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού. ζ) Να συνάπτει συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου στην ημεδαπή και αλλοδαπή, το Δημόσιο ή άλλες Αρχές ή Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. η) Να μισθώνει ή να αγοράζει με οιονδήποτε νομικό τύπο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με χρηματοδοτική μίσθωση κλπ), πάσης φύσεως εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της και να πωλεί ή άλλως πως διαθέτει, ανταλλάσσει και εκμεταλλεύεται αυτά. θ) Να μισθώνει ή να αγοράζει με οιονδήποτε νομικό τύπο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με χρηματοδοτική μίσθωση κλπ), κινητά οποιουδήποτε είδους και κατηγορίας και να κατέχει, είναι κυρία, ενεχυριάζει, μισθώνει, εκμισθώνει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει, ανταλλάσσει και εκμεταλλεύεται αυτά. ι) Να καταθέτει, κατοχυρώνει, αποκτά με άδεια, αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, μισθώνει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή άλλως πως διαθέτει και εκμεταλλεύεται εμπορικά σήματα προς διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και δικτυακούς τόπους και να αποκτά, μεταβιβάζει, παραχωρεί ή άλλως πώς διαθέτει τα δικαιώματα της επί εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και διασχηματισμών, ηλεκτρονικών διευθύνσεων και δικτυακών τόπων σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, την κοινοτική νομοθεσία ή τη νομοθεσία οποιουδήποτε άλλου κράτους. ια) Να ιδρύει, μόνη ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, θυγατρικές, συνδεδεμένες ή νέες εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. ιβ) Να συνεργάζεται, μόνη ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. ιγ) Να εκπροσωπεί ή αντιπροσωπεύει, μόνη ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. ιδ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία και άλλες εγκαταστάσεις οιουδήποτε είδους οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας. 10. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, μπορεί να περιορίζεται ή να επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας και σε άλλα αντικείμενα ή δραστηριότητες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
21201000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Κύρια
20421900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ· ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ· ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ· ΑΛΛΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
21202000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
39000000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
46382103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δευτερεύουσα
46461100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΡΑ) ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
85591902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση