ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΑΟΥΛΗ 28Γ , ΓΕΡΑΚΑΣ, 15344

ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΙΑΟΥΛΗ 28Γ , ΓΕΡΑΚΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998413964
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8028901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-12-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-12-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ATLAS MEDICAL S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΙΑΟΥΛΗ 28Γ
  Πόλη:
ΓΕΡΑΚΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της ανώνυμης εταιρείας που συστήνεται με το παρόν καταστατικό είναι η διενέργεια πάσης φύσεως εμπορικής και βιομηχανικής εργασίας, είτε στο όνομα και για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό άλλων, σχετικής με ιατρικά προϊόντα και ειδικότερα: 1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρική και λιανική και διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία ιατρικών, ιατροτεχνολογικών, νοσοκομειακών, παρανοσοκομειακών, εντομοαπωθητικών, σκωροαπωθητικών, φαρμακευτικών προϊόντων, κομμωτηριακών ειδών και προϊόντων, οποιασδήποτε φύσης, είδους και περιγραφής. 2. Η παραγωγή συγκολλητικών επιδέσμων, χειρουργικών ραμμάτων και παρόμοιων υλικών, κουτιών πρώτων βοηθειών καθώς και η παραγωγή γαζών. 3. Η αγορά, η πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ή κτήση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χρησιμοποίηση, κατοχή η υποθήκευση οποιασδήποτε περιουσίας ή οποιωνδήποτε συμφερόντων, οποιωνδήποτε γαιών, κτιρίων, δουλειών δικαιωμάτων, προνομίων, παραχωρήσεων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, πατεντών, εγκαταστάσεων ή οποιασδήποτε φύσης και οποιουδήποτε είδους ακίνητης ή κινητής περιουσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό αναγκαία ή πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. 4. Η ανέγερση, κατασκευή, επέκταση, μετατροπή και διατήρηση οποιωνδήποτε κτιρίων, εργοστασίων, έργων και μηχανημάτων αναγκαίων ή πρόσφορων για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. 5. Η μεταφορά εμπορευμάτων με οποιονδήποτε τρόπο και η απόκτηση για αυτό το σκοπό αλλά και γενικότερα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας κάθε είδους μεταφορικών μέσων, όπως αυτοκινήτων, φορτηγών κλπ., η διακίνηση εμπορευμάτων σε ζώνες ελεύθερης κυκλοφορίας και η πώληση και η αγορά αυτών σε χώνες ελευθέρων δασμών, η εναποθήκευση και φύλαξη κάθε είδους εμπορευμάτων, η εισαγωγή, εξαγωγή και επανεισαγωγή οποιουσδήποτε φορτίου και η διεκπεραίωση κάθε είδους τελωνειακών και άλλων σχετικών διοικητικών πράξεων. 6. Η εγγραφή, κτήση, κατοχή, χρήση, πώληση ή άλλη διάθεση εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων, πατεντών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών, δικαιωμάτων πενυματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων ή προνομίων. 7. Η επένδυση κερδών της εταιρείας σε τίτλους, αξιόγραφα, έντοκα γραμμάτια ή άλλες επενδύσεις καθώς και η αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση και κατοχή μετοχών, χειρογράφων ή άλλων συμφερόντων σε άλλες εταιρείες. 8. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω διαδικτύου για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. 9. Η συμμετοχή, πρακτόρευση, διαχείριση και γενικά αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση προσώπων φυσικών ή νομικών, οργανισμών και εταιρειών οποιασδήποτε μοεφής και τύπου, ημεδαπών ή αλλοδαπών, ασχολουμένων με τις παραπάνω ή με παρεμφερείς δραστηριότητες καθώς και γενικότερα η αντιπροσώπευση κάθε είδους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Για την επιδίωξηξ των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: 1. Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσοωπο. 2. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 3. Να συνάπτει συμβάσεις κάθε μορφής, ιδίως να προβαίνει στην λήψη δανείων και παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων υπέρ τρίτων με ή χωρίς παροχή ασφάλειας, όπως επίσης και να συμπράττει σε κοινοπραξίες ή συνεργασίες με φυσικά ή και νομικά πρόσωπα ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού, καθώς και να σημιουργεί ή συμμετέχει σε εταιρείες κάθε φύσεως και νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46461100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Κύρια
33122900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
46181100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47730000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) Δευτερεύουσα
47747500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
82990000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
82991000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση