ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ε.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 , ΑΘΗΝΑ, 13451

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ε.Ε.


ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 090288210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149840901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-03-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-03-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SMART & EASY Κ.Δ.Β.Μ. 2
SMART & EASY K.D.V.M. 2

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΖΕΦΥΡΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ενηλίκους: α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, β) γενική εκπαίδευση ενηλίκων, γ) επαγγελματικό προσανατολισμό, δ) επαγγελματική συμβουλευτική και οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού καλύπτοντας τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. 2. Η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με δυνατότητα άσκησης, και συναφών προς το αντικείμενο δραστηριοτήτων (έρευνες -μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους). 3. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η οργάνωση και η υλοποίηση προγραμμάτων και εξειδικευμένων δράσεων στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, η παροχή υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, που επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και άλλους Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς ή Εθνικούς Φορείς, και η παροχή, στο πλαίσιο των ως άνω προγραμμάτων, υπηρεσιών προώθησης και υποστήριξης στην απασχόληση και γενικής εκπαίδευσης. 4. Η οργάνωση ειδικού τμήματος σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και η υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. 5. Η Λειτουργία Κέντρου Ξένων Γλωσσών. 6. Η ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω Internet (εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). 7. Η παροχή Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων. 8. Η παροχή εν γένει υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. 9. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 10. Η εκπόνηση ερευνητικών και μελετητικών εργασιών. 11. Η αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στον αναπτυξιακό, τεχνολογικό, περιβαλλοντικό, ενεργειακό, πολιτιστικό, κοινωνικό τομέα και στον τομέα κατάρτισης. 12. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 13. Η οργανωτική και τεχνική υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών περιλαμβάνονται κατά τομέα οι παρακάτω δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητά που θα μπορεί να αναπτυχθεί στο μέλλον, σχετική με το γενικό σκοπό. Α. Δραστηριότητες/ προϊόντα/ υπηρεσίες στον Αναπτυξιακό Τομέα-οργανωτική και τεχνική υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων. Α1. Η ένταξη σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πρωτοβουλίες και συμμετοχή της εταιρείας σε αυτά, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους φορείς χρηματοδότησης. Α2. Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής, επιστημονικής, τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε φορείς και η υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Α3. Η διενέργεια οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. Α4. Η διεξαγωγή στατιστικών μελετών. Α5. Η εκπόνηση πάσης φύσεως ερευνητικής εργασίας και η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών. Α6. Η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: Β1. Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Β2. Να προβαίνει σε συνεργασίες με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου για την επίτευξη του σκοπού της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και ενώσεις εταιρειών. Β3. Να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς, μόνη ή με τα ανωτέρω σχήματα, να παρέχει εγγυήσεις και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων. Β4. Να προβαίνει σε μίσθωση ή/και αγορά ακινήτων καθώς και να προβαίνει σε υπεκμίσθωση χώρων ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.»


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση