ΒΟΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΩΝΟΣ 65Α , ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, 16671

ΒΟΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΙΑΣΩΝΟΣ 65Α , ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801147372
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150187901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-04-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-04-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΒΟΛΛΑΔΑ ΙΚΕ
VOLLADA PRIVATE COMPANY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΑΣΩΝΟΣ 65Α
  Πόλη:
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η ανάληψη της μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης πάσης φύσεως ιδιωτικών έργων, περιλαμβανομένων έργων ανέγερσης πάσης φύσεως κτηρίων και εγκαταστάσεων επί οικοπέδων – αγροτεμαχίων κυριότητάς της ή τρίτων. 2. Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, καθώς και ανέγερσης κατοικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων και εν γένει οικοδομών επί οικοπέδων ή αγροτεμαχίων ανηκόντων κατά κυριότητα στην εταιρεία ή τρίτους επί αντιπαροχή και η πώληση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα. 3. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο, απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση, εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση και ανακαίνιση οικοδομών και εν γένει ακινήτων. 4. Η ίδρυση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, διεύθυνση, διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων και ενδεικτικώς τουριστικών καταλυμάτων, είτε μεμονωμένα, είτε ως οργανωμένη επιχείρηση ενοικίασης διαμερισμάτων ή δωματίων. 5. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων. 6. Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οιασδήποτε νομικής μορφής, με δραστηριότητες στους κλάδους οικοδόμησης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων. 7. Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, περιλαμβανομένης της ανάληψης κατασκευής ή επίβλεψης ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : α) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση ατομική ή εταιρική με παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ατομική ή εταιρική με παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ,να συγχωνεύεται ή να απορροφά άλλη ατομική ή εταιρική επιχείρηση με συναφή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να αντιπροσωπεύει άλλη επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε. ε) να ενεργεί κάθε άλλη πράξη σχετική η οποία προάγει τους ανωτέρω σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση