ΜΑΡΙΜΠΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 96 , 15125

ΜΑΡΙΜΠΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801149513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150239801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-04-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-04-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΑΡΙΜΠΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 96
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1) Η ενιαία παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβιδόλη (THC), άνω του 0,2%, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή τους ή όπου το επιτρέπει ο νόμος και τη διοχέτευσή τους στον ελλαδικό τους χώρο. 2) Η υπό προϋποθέσεις και μετά την σχετική αδειοδότηση εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργείων (Συστ ΚΥΑ) παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων προς σπορά ή και φυτωρίων προς φύτευση ), καθώς επίσης η πιστοποίηση, διάθεση και εμπορία αυτού. 3) Η εν γένει πλήρωση όλων των προϋποθέσεων και επιταγών του ν. 4523/2018 που αφορά στη παραγωγή και εμπορία της φαρμακευτικής κάνναβης, ως ισχύει σήμερα Β. Για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρία, να αγοράζει μετοχές άλλων εταιριών, καθώς και να διαθέτει μερίδια ή μετοχές της στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και μέσω του χρηματιστηρίου, ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, δ) να διατηρεί γραφεία, να μισθώνει χώρους, να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να αναθέτει έργα, να προβαίνει σε κάθε μορφής έξοδα και δαπάνες για την λειτουργία της εταιρίας, ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή / και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρίας όσο και υποδειχθησομένων από την Εταιρία προσώπων, να συμμετέχει στη διοίκηση άλλων εκτυπωτικών εταιριών, παρέχοντας συμβουλές και υπηρεσίες, σχετικά με τη διαχείριση και οργάνωσή τους, να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος τη χρήση των εγκαταστάσεών της ή την παροχή των υπηρεσιών του προσωπικού της σε τρίτους, να κάνει κάθε άλλη εργασία που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση