ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 255 , ΑΘΗΝΑ, 14561

ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 255 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800674531
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135279201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-07-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-07-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΝΤΕΜΟΣ Α.Τ.Ε.
NTEMOS A.T.E.
DEMOS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 255
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας που συνιστάται είναι: α) Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών δημοσίων έργων, οργανισμών, Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή/και φυσικών προσώπων, καθώς και η εκτέλεση (κατασκευή) ιδιωτικών ή δημοσίων έργων, έργων ιδιωτικών ή δημοσίων οργανισμών και διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, η επίβλεψη ιδιωτικών και δημοσίων έργων, εκτέλεση και κατασκευή οποιουδήποτε δομικού ή τεχνικού έργου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ακόμα και αυτών που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρίας σε ειδικούς καταλόγους, καθώς και η διενέργεια κάθε συναφούς με τα παραπάνω πράξης ή επιχείρησης, β) Η ανάληψη εργολαβιών πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών, γ) Η εισαγωγή, αγορά, πώληση, εμπορία, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση με κάθε τρόπο καινούργιων και μεταχειρισμένων χωματουργικών και εκσκαπτικών μηχανημάτων παντός είδους, φορτηγών δημοσίας χρήσεως, μηχανημάτων και αυτοκινήτων, ιδιόκτητων ή και τρίτων, δ) Η αγορά, πώληση και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών και αδρανών υλικών, μηχανολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για την ανέγερση και λειτουργία κτιρίων και βιομηχανοστασίων και πάσης φύσεως άλλων κτιρίων, ε) Η εισαγωγή, αγορά, πώληση, εμπορία, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση με κάθε τρόπο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων χωματουργικών και εκσκαπτικών μηχανημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων, ως και πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, στ) Η αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση, εκμετάλλευση και πώληση ακινήτων παντός είδους, όπως αστικών, αγροτικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, οικοπέδων, αγροτεμαχίων κλπ., ζ) Η ανέγερση κτιρίων πάσης φύσεως για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων επί οικοπέδων και αγροτεμαχίων ιδιόκτητων, μισθωμένων ή τρίτων επ’αντιπαροχή, η) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης με παρεμφερή σκοπό, είτε ελληνικής είτε αλλοδαπής, Η επιδίωξη υλοποίησης των ως άνω εταιρικών σκοπών δύναται να συντελείται είτε από μόνη την εταιρία είτε σε σύμπραξη αυτής μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων οιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών της η εταιρία μπορεί επίσης να ιδρύει νέες εταιρίες ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή επιχειρήσεις γενικά οποιασδήποτε μορφής που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42112000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Κύρια
43121100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
43121100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
46631000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
49411502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΛΠ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
49411902 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
77320000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση