(ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΛΥΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17676

(ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΛΥΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.)


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801158177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150425801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-05-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-05-2019
Κατάσταση ΓΕΜΗ - Αναγκαστική διαχείριση

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΛΥΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Μ.Α.E.Δ.Α.Δ.Π.
(EIDIKI EKKATHARISI) LYSIS DIACHEIRISI APAITISEON M.A.E.D.A.D.P.
LYSIS RECEIVABLES MANAGEMENT S.M.S.A.S.R.L.C

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από ελληνικά ή αλλοδαπά πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4354/2015 και τις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται. Για τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία δύναται, μεταξύ άλλων, αναφορικά με τις απαιτήσεις των οποίων η διαχείριση της έχει ανατεθεί, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον κύριο των εν λόγω απαιτήσεων σε σχέση με την είσπραξή τους και τη ρευστοποίηση των απαιτήσεων ή περιουσιακών στοιχείων που έχουν χορηγηθεί σε εξασφάλισή τους σε χρηματικά διαθέσιμα, να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια για τη διαχείριση των εν λόγω απαιτήσεων (συμπεριλαμβανομένης της νομικής και λογιστικής παρακολούθησης, είσπραξης, διενέργειας διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, της σύναψης συμβάσεων συμβιβασμού κατά την έννοια των άρθρων 871-872 του Αστικού Κώδικα ή ρύθμισης και διακανονισμού οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (όπως εκάστοτε ισχύει), την άσκηση (υπό την ιδιότητά της ως μη δικαιούχου διαδίκου) κάθε ένδικου βοηθήματος και τη διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής πράξης για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και την έναρξη, παράσταση σε ή συμμετοχή σε διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές ή προ-πτωχευτικές διαδικασίες ή άλλες διαδικασίες αφερεγγυότητας, τη διαχείριση των ακινήτων που αποτελούσαν ασφάλεια για τα δάνεια ή τις πιστώσεις που διαχειρίζεται η εταιρεία και έχουν μεταβιβαστεί στον κύριο των εν λόγω απαιτήσεων (ρητώς εξαιρουμένης της απόκτησης από την εταιρεία, δια μεταβίβασης ή εκχώρησης ή από εθελοντική εκποίηση ή πλειστηριασμό, ακίνητης περιουσίας που συνδέεται με τα δάνεια και τις πιστώσεις που διαχειρίζεται η εταιρεία) και γενικά την παροχή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών και τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης ή συναλλαγής για τους σκοπούς της διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4354/2015, των σχετικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, τη χορηγούμενη στην εταιρεία άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα Ελληνική ή αλλοδαπή νομοθεσία ή κανονισμό, όπως εκάστοτε τροποποιείται, συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία δύναται, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων και περιορισμών του ν. 4354/2015, όπως ισχύει: α) να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή που θα συσταθούν στο μέλλον, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία και να συνεργάζεται με αυτές, κατά το μέτρο που τούτο δεν αντιβαίνει στον ν. 4354/2015, όπως ισχύει. β) να ιδρύει υποκαταστήματα και να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον ν. 4354/2015, όπως ισχύει. γ) να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους που δραστηριοποιούνται σε ομοειδείς με την εταιρία σκοπούς, κατά το μέτρο που τούτο δεν αντιβαίνει στον ν. 4354/2015, όπως ισχύει. Οι σκοποί της εταιρείας δύνανται να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας και την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση