ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΓ26 ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 , ΑΘΗΝΑ, 11526

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΓ26 ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ


ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997488024
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150612201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-05-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-05-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΓ26 ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ
KOINOPRAXIA KATASKEUIS GEFYRAS SG26 TITHOREA-DOMOKOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Κοινοπραξίας είναι, αποκλειστικά και μόνο, η εκτέλεση τμήματος του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης της υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευή της επιδομής, των Η/Μ εγκαταστάσεων, της σηματοδότησης, των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτροκίνησης της ι/έίΐς διττλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέα - Δομοκός (Λ.Δ. 635)», και ειδικότερα : α. η κατασκευή της σιδηροδρομικής γέφυρας ΣΓ26 (Χ.Θ. 259+351,65), β. η προμήθεια των σιδηροδρομικών υλικών του έργου και γ. η κατασκευή των τηλεπικοινωνιών - πληροφοριακών συστημάτων στο σύνολο του έργου (ομάδα Λ του προϋπολογισμού μελέτης του έργου) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη εκτιμώμενου προϋπολογισμού εβδομήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (73.797.865,35 C) Ευρώ (προαπροβλέπτων, αναθεώρησης, ασφάλτου, ΓΕ+ΟΕ ασφάλτου, απολογιστικών δαπάνης ανταλλακτικών, δαπάνης πιστοποίησης διαλειτουργικότητας κατασκευασμένων τμημάτων υποδομής, δαπάνης οίκου ποιοτικού ελέγχου και ΦΠΑ) με τις τυχόν πρόσθετες, κατ' επέκταση εργασίες που αφορούν το τμήμα του Έργου και θα ανατεθούν από τον Κύριο του Έργου στην Ανάδοχο Κοινοπραξία και μέχρι πλήρους αποπεράτιοσης αυτού. Το τμήμα του Έργου θα εκτελεστεί κοινοπρακτικά με τρόπο αξιόπιστο, τεχνικά άψογο και εντός των καθοριζομένων χρονικών ορίων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση