ΚΟΛΙΝΙΑΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΑΒΑΚΗ 6 , ΜΟΣΧΑΤΟ, 18344

ΚΟΛΙΝΙΑΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΔΑΒΑΚΗ 6 , ΜΟΣΧΑΤΟ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801238430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152429401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-10-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-10-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΟΛΙΝΙΑΤΗΣ Ι.Κ.Ε.
KOLINIATIS P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΑΒΑΚΗ 6
  Πόλη:
ΜΟΣΧΑΤΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΟΣΧΑΤΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η χονδρική εµπορία οπωροκηπευτικών και γενικώς αγροτικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών στο µίσθιο κατάστηµα στην οδό ?αβάκη µε αριθµό 6-8 στο Μοσχάτο Αττικής. Η παραγωγή οπωροκηπευτικών και αγροτικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών. Η αγορά, πώληση ή µεταπώληση και γενικά η εµπορία (χονδρική και λιανική), µεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία κάθε φύσεως αγροτικών προϊόντων, µπανανών και οποιωνδήποτε προϊόντων εγχωρίων και εισαγωγής για άσκηση εµπορίας, που σκοπεύουν το κέρδος προς όφελος της εταιρίας. Οι εισαγωγές, εξαγωγές κάθε φύσεως αγροτικών προϊόντων και εµπορευµάτων συναφών µε την καλλιέργεια της γης. Η άσκηση συναφών ή σχετικών µε τις άνω δραστηριότητες εµπορικών επιχειρήσεων και πράξεων ή συναλλαγών. Η αντιπροσώπευση, εκπροσώπηση και πρακτόρευση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή διαφόρων οίκων και βιοµηχανιών παραγωγής, τυποποίησης, εµπορίας και διακίνησης τυποποιηµένων ή µη προϊόντων, καθώς και η εµπορία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και η διεθνής διακίνηση γενικά προϊόντων των ανωτέρω οίκων και βιοµηχανιών. Η εµπορία λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, γεωργικών σπόρων, δενδρυλλίων, αγροτικών µηχανηµάτων και παντός είδους σχετιζοµένου µε τη γεωργία. Η εκµετάλλευση ψυκτικών θαλάµων και αποθηκευτικών χώρων για δικό της όφελος και η εκµίσθωση αυτών. Η συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ?ηµοσίου µε σκοπό την τροφοδοσία παντός είδους νωπών και κατεψυγµένων γενικά οπωροκηπευτικών και αγροτικών προϊόντων προς κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο ?ηµοσίου και Ιδιωτικού ?ικαίου, Οργανισµούς κτλ. Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, ήτοι η παραλαβή, µεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασµός σε επιχειρηµατικές µονάδες. υλικών και εµπορευµάτων (πρώτες ύλες, ενδιάµεσα-τελικά προϊόντα), καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας. Η δηµιουργία αγροτικών εκµεταλλεύσεων µε σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και την εµπορία αυτών. Το λιανικό εµπόριο φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριών, προϊόντων αρτοποιίας, γαλακτοκοµικών προϊόντων και αβγών, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδικτύου. Το λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α., µε αλληλογραφία ή µέσω διαδικτύου, Η προώθηση και διάθεση όλων των προαναφερθέντων προϊόντων µέσω ηλεκτρονικού καταστήµατος και µεθόδων ηλεκτρονικού εµπορίου, του διαδικτύου ή και άλλου ηλεκτρονικού τρόπου. Η λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος στο διαδίκτυο και η µέσω τούτου και µέσω µεθόδων ηλεκτρονικού εµπορίου και διαδικτύου ή και άλλου ηλεκτρονικού τρόπου, διάθεση των εµπορευοµένων από την εταιρία προϊόντων και ειδών. Η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί: α. Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και να συγχωνεύεται µε άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατοµική ή εταιρική οποιασδήποτε µορφής. β. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο, γ. Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. ε. Να συµµετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε οποιαδήποτε νοµική µορφή µε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξία ή φυσικά πρόσωπα σε δηµοπρασίες και διαγωνισµούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγή της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόµους ή για την χρηµατοδότηση της µέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων. στ. Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συµπεριλαµβανοµένης και της έκδοσης οµολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωµατώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων καθώς επίσης και να συνάπτει συµβάσεις σε σχέση µε τα προαναφερόµενα. ζ. Να αγοράζει και εν γένει να εκµεταλλεύεται κινητά ή ακίνητα οποιουδήποτε προορισµού, τα οποία εµµέσως ή αµέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας. η. Να προβαίνει µε οποιονδήποτε τρίτο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην σύναψη συµβάσεων factoring ,leasing.. θ. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εµπορικές δραστηριότητες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση