ΚΑΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 17 , ΑΘΗΝΑ, 11526

ΚΑΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 17 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801247579
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152642501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-11-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-11-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

podcast

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 17
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι, ενδεικτικά και μη περιοριστικά: - η παραγωγή κι εμπορική εκμετάλλευση ηχητικού περιεχόμενου βιβλίων (audio books) κι εκπομπών (podcasts), κυρίως σε ψηφιακή / ηλεκτρονική μορφή, που δύνανται να διατίθενται επιγραμμικά (on line) ή να «κατεβαίνουν» μέσω δικτυακών πυλών (web portals) της εταιρείας, είτε διαδικτυακών πλατφορμών και ηλεκτρονικών εφαρμογών (λογισμικού) τρίτων - η παραγωγή και διάθεση εμπορικού διαφημιστικού υλικού που θα συνοδεύουν ηχητικό περιεχόμενο ή/και ηχητικές εκπομπές - η παραγωγή και διάθεση μουσικού περιεχομένου που θα συνοδεύουν ηχητικό περιεχόμενο ή/και ηχητικές εκπομπές - η παροχή τεχνογνωσίας, υλικοτεχνικής υποδομής, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης για την παραγωγή ηχητικού περιεχόμενου και ηχητικών εκπομπών (podcasts) για λογαριασμό τρίτων - η παραγωγή, λειτουργία και δημιουργία και εκμετάλλευση εφαρμογών διαδικτύου, ιστοσελίδων (πολιτικού, οικονομικού, καλλιτεχνικού, αθλητικού, κοινωνικού και λοιπού περιεχομένου) στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων που υποστηρίζουν web radio (διαδικτυακή ραδιοφωνία) web tv (διαδικτυακή τηλεόραση) και e-shop (ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης προϊόντων εξ αποστάσεως). - η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, - η έκδοση λογισμικού, που «κατεβαίνει» (download) από το Internet και η διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού, - η παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους, επιγραμμικών (on line) εφημερίδων καθώς και κάθε άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου, - η παραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση κάθε είδους τηλεοπτικών, κινηματογραφικών και εν γένει οπτικοακουστικών προγραμμάτων και θεαμάτων καθώς και των υλικών φορέων αποτύπωσης αυτών. - κάθε εργασία σχετική με τα ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, διαδικτυακά και λοιπά συστήματα επικοινωνιών καθώς και η παροχή των συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών - η παραγωγη?, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορι?α και εν γε?νει εκμετα?λλευση εκδο?σεων και προι?ο?ντων που συναρτω?νται με τους παραπα?νω σκοπου?ς, και κάθε είδους εντύπου γραφής και ειδών χαρτοπωλείου , - Οιαδήποτε άλλη παρεμφερής με τα ανωτέρω υπηρεσία. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: (α) Να συμμετέχει σε άλλες πάσης φύσεως επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή οποιοδήποτε άλλο τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών, να συγχωνεύεται με αυτές, να τις απορροφά ή να απορροφάται από αυτές. (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο. (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή Γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. (ε) Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
58142000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Κύρια
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58132000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58192900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
58293200 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
58294000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
59121900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
60101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
73121300 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
90021201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση