ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ, 35012

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 996981462
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153052801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-02-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-03-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.
ICHTHYOKALLIERGEIES VOREIAS EUVOIAS M.A.E.
VORIA EVIA AQUACULTURE S.M.S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Πόλη:
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η λειτουργία μονάδων αναπαραγωγής, καλλιέργειας και εκτροφής ιχθύων, οστράκων, καρκινοειδών, η λειτουργία εκκολαπτηρίων γόνου ιχθύων (ιχθυογεννητικών σταθμών) και γενικότερα η εκτροφή κάθε είδους ζώντων υδρόβιων οργανισμών σε χερσαίες και πλωτές εγκαταστάσεις. β) Η εμπορία των ως άνω ειδών. γ) Η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία νωπών ή κατεψυγμένων ιχθυηρών και γενικά κάθε είδους τροφίμων. δ) Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών αναφορικά με τις δραστηριότητες ιχθυοκαλλιέργειας. ε) Η παροχή υπηρεσιών συσκευασίας. στ) Το χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών, υλικών συσκευασίας και φαρμάκων κτηνιατρικής χρήσης. ζ) ) Η παροχή υποστηρικτικών εργασιών εξειδικευμένου προσωπικού εντός των εταιριών του Ομίλου η) κάθε εν γένει σχετική ή συναφή προς τα παραπάνω δραστηριότητα, η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς της. 2. Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της: (α) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθορίζοντας τους όρους λειτουργίας αυτών. (β) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (γ) Να συνιστά εταιρίες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρίες, κάθε τύπου και να συμμετέχει και να συνεργάζεται, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή εταιρεία, υφιστάμενη ή συσταθησομένη, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας, με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό. (δ) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της. (ε) Να συνεργάζεται, να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. (στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση