ΘΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 , ΑΘΗΝΑ, 11251

ΘΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801330363
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154540101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-03-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-03-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκειά της είναι: I. Η παροχή Οικονομικών-Λογιστικών-Φοροτεχνικών Υπηρεσιών προς φυσικά και νομικά πρόσωπα. II. Οι μεσιτείες και πρακτορεύσεις ασφαλειών. III. Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως οχημάτων Δημόσιας Χρήσης. IV. Η διανομή και αποθήκευση εμπορευμάτων και αγαθών για λογαριασμό τρίτων. V. Η παροχή Ψηφιακών και Μηχανογραφικών Υπηρεσιών. VI. Η εκμετάλλευση ακινήτων. VII. Πάσης φύσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά και νομικά πρόσωπα. VIII. Χονδρικό εμπόριο πάσης φύσεως ειδών: διατροφής νωπών κατεψυγμένων και ξηρών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, ποτών αλκοολούχων και μη, τροφών και σκευασμάτων που προορίζονται για ζωική κατανάλωση, καλλυντικών, ατομικής υγιεινής και προστασίας, για την κατασκευή-συντήρηση και τον καθαρισμό κτιρίων, παιχνιδιών, χαρτικών, ρουχισμού, υπόδησης, οχημάτων, και μηχανολογικού εξοπλισμού. IX. Λιανικό εμπόριο όλων των ειδών που αναφέρονται στο εδάφιο (VIII) X. Η αντιπροσώπευση των προϊόντων και υπηρεσιών, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ομοειδούς ή συναφούς αντικειμένου και σκοπού. XI. Οι εισαγωγές και εξαγωγές, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις των ειδών που αναφέρονται στο εδάφιο (VIII) από και προς μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Τρίτες Χώρες καθώς επίσης η παρακολούθηση και υλοποίηση εξαγωγικών και εισαγωγικών προγραμμάτων. XII. Το ηλεκτρονικό εμπόριο των ειδών που αναφέρονται στο εδάφιο (VIII) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. XIII. Η τυποποίηση και συσκευασία των ειδών που αναφέρονται στο εδάφιο (VIII). XIV. Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή και κάθε συναφούς δραστηριότητας, που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών. 2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία δύναται, ενδεικτικά: i. Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχειρήσεις και Εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή μελλοντικώς ιδρυθησόμενες, όμοιων ή παρεμφερών σκοπών, καθώς επίσης σε κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων και να συγχωνεύεται με άλλες Εταιρείες ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή κλάδους επιχείρησης. ii. Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή και δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού με οποιοδήποτε τρόπο iii. Να λαμβάνει δάνεια ή άλλου είδους πιστώσεις και να δίδει τριτεγγυήσεις η εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. iv. Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. v. Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων με τη μέθοδο franchising ή οποιαδήποτε άλλη και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. vi. Να αποκτά, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται μεταφορικά μέσα, ιδιοκτησίας δικής της ή τρίτων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. vii. Να αντιπροσωπεύει οίκους, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, εν όλω ή εν μέρει, να συνεργάζεται με αυτούς τους οίκους και να διαμεσολαβεί για την σύναψη συμβάσεων. viii. Εν γένει να ενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή νομική ή υλική πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω και κρίνεται αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας ή που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο των εργασιών της. Η Γενική Συνέλευση των Mετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της Εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση