ΛΑΡΑΜΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 131 , ΑΧΑΡΝΑΙ, 13672

ΛΑΡΑΜΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 131 , ΑΧΑΡΝΑΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801382789
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155624801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-07-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-07-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΛΑΡΑΜΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Μ. ΙΚΕ
LARAMMOS SOLAR CELLS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 131
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΑΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα , από μετατροπή αιολικής ενέργειας, από μετατροπή ηλιακής ενέργειας και από αξιοποίηση της γεωθερμίας. Η συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από αξιοποίηση της βιομάζας. Οι υπηρεσίες εμπορίου (πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας). Οι εισαγωγές και εξαγωγές, η εμπορία, η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού σε σχέση με κάθε είδους μηχανήματα , οχήματα και κυρίως με μηχανήματα και γενικώς μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και ανταλλακτικών αυτών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τεχνικών εταιρειών. Η ενοικίαση ή υπενοικίαση, αγορά και πώληση πάσης φύσεως οχημάτων , μηχανημάτων, κυρίως δε μηχανημάτων και γενικώς μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και ανταλλακτικών αυτών, για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τεχνικές εταιρίες Η επισκευή οχημάτων και κάθε είδους μηχανών (Μ.Ε.Κ.) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων, οχημάτων , θαλασσίων σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. Η ανάληψη έργων συντήρησης επισκευής και επιδιόρθωσης μηχανημάτων, οχημάτων , θαλασσίων σκαφών και των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. Η ανάληψη έργων συντήρησης υψηλής τεχνολογίας, μηχανημάτων και οι μεταποιήσεις και κατασκευές αυτών. Η αγορά – πώληση και εκμετάλλευση φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως για την μεταφορά εμπορευμάτων – α’ υλών χονδρικώς ή λιανικώς. Οι ενοικιάσεις πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων Η ανάληψη αντιπροσωπειών, εμπορικών συναλλαγών, ως και παροχής υπηρεσιών με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού και Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών για δομικά και τεχνικά έργα περιλαμβανομένης και της ανέγερσης οικοδομών , οδοποιίας , ασφαλτικών και έργων ανακύκλωσης είτε εργολαβικά είτε ως υπεργολάβος. Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η εμπορία αμμοβολής – επεξεργασία και εξαγωγή. Η αγορά και πώληση με κέρδος οικοπέδων, αγροτεμαχίων, διαμερισμάτων και λοιπών ακινήτων πάσης φύσεως εντός και εκτός της Ελλάδας. Η ανέγερση εργολαβικώς με αντιπαροχή ή μη, οικοδομών , καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσίας και έργου στον τομέα της κατασκευής και εκμετάλλευσης ακινήτων. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα επενδύσεων αστικών , αγροτικών και βιομηχανικών ακινήτων. Η με κέρδος αγορά και πώληση αυτοκινήτων, επιβατικών, φορτηγών και εν γένει παντός είδους τροχοφόρων μέσων για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση. Την αγορά και πώληση με κέρδος ανταλλακτικών αυτοκινήτων και αξεσουάρ. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με έδρα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και με επιχειρήσεις της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας. β) Να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό με οποιοδήποτε τρόπο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή πράκτορας αυτών και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να συμπράττει με υφιστάμενες ή συσταθησόμενες με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες ή κοινοπραξίες, επιχειρήσεις που έχουν παρεμφερές αντικείμενο εργασιών και γενικά με οποιονδήποτε τρόπο σύμπραξη και συνεργασία με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να αποκτά ή να διαθέτει τα περιουσιακά της στοιχεία, όπως ενδεικτικά, ακίνητα, οχήματα παντός είδους και κάθε είδους τεχνικό, μηχανολογικό κλπ εξοπλισμό, με πώληση, ανταλλαγή ή με οποιονδήποτε πρόσφορο για την επίτευξη του σκοπού της τρόπο, προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους, να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση της χρήσης αυτών από οποιονδήποτε, και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της, καθώς και να μισθώνει ή να αγοράζει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο αέρος, ξηράς ή θαλάσσης, ή οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της. στ) Να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης και παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για οποιαδήποτε εγκατάσταση ή επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, να εκδίδει δάνεια, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο, προμήθεια, να εποπτεύει και συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες. ζ) Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή χρονομεριστικής μίσθωσης. η) Να αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο κάθε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία. θ) Να προβαίνει σε κάθε είδους πράξη και ενέργεια που είναι αναγκαία για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού. ι) να συμμετέχει σε διαδικασίες αναδοχής έργων του δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, σε τουριστικές ή μη δράσεις, κ) να προβαίνει σε κάθε άλλη πρόσφορη ενέργεια και δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της, εκμεταλλευόμενη με οποιοδήποτε τρόπο κάθε δικαίωμα ή προνόμιο χρήσιμο για την εκπλήρωση αυτών Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση