ΣΟΛΑΡ ΡΕΣ ΙΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 81 , ΑΘΗΝΑ, 11744

ΣΟΛΑΡ ΡΕΣ ΙΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 81 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 997023964
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157569601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-12-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-12-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SOLAR RES IX

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 81
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο ιδρυόμενος Συνεταιρισμός-Ενεργειακή Κοινότητα, είναι αστικός συνε¬ταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλ-ληλέγγυας οικονομίας, όπως ορίζεται στην παρ.1 τον άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α' 205), και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ε¬νεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγω¬γή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενί¬σχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας. Ο συνεταιρισμός- ενεργειακή κοινότητα ασκεί τουλάχιστον μία από τις παρακάτω δραστηριότητες, ήτοι: α) Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του συνεταιρισμού, β) διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλή¬των, γ) προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκα¬ταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, δ) προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, ε) διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του, στ) προμήθεια ηλε¬κτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το άρ¬θρο 2 του ν. 4001/2011 (Α' 179), εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα τον, ζ) παραγωγή, διανομή και προμήθεια Θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του, η) διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγω¬γών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργεια, θ) ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το ν. 4439/2016 (Α' 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της Πε¬ριφέρειας που βρίσκεται η έδρα του συνεταιρισμού, ι) εγκατάσταση και λει¬τουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του συνεταιρισμού, ια) παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 (Β' 1228) απόφασης της Υ¬πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2. Ο συνεταιρισμός μπορεί να ασκεί επίσης οποιαδήποτε από τις κατωτέρω δραστηριότητες, ήτοι: α) Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση ε-πενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Ο.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του συνε-ταιρισμού, β) σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλο-ποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα μέλη της τεχνικής υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς, γ) διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊ¬κής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς του, δ) παροχή συμβουλών για τη διαχείρι¬ση ή συμμετοχή των μελών του σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνι¬κούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς του, ε) ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επί¬πεδο για Θέματα ενεργειακής αειφορίας, στ) δράσεις για την υποστήριξη ευάλω¬των καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκε¬ται η έδρα του συνεταιρισμού, ανεξάρτητα αν είναι μέλη αυτού, όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση