ΝΕΣΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 8 , ΑΘΗΝΑ, 10671

ΝΕΣΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 8 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 801478879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157676501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-01-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-01-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΝΕΣΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 8
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: -H ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων, Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση, συντήρηση και λειτουργία τεχνικών έργων πάσης φύσεως στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημόσιων Έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι. -Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή και σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή. -Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών. -Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2244/1994 και Ν. 2273/1999 ως ισχύον σήμερα και ως τροποποιηθούν στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. -Η αγορά, πώληση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων προσώπων ή/και τρίτων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. -Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία ανεμογεννητριών, παραγωγικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών πάρκων, γενικότερα μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό. -Η έρευνα γεωθερμικών πεδίων, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυτών. -Η επεξεργασία θαλάσσιου ή υφάλμυρου ύδατος με σκοπό την αφαλάτωση και την εμπορία πόσιμου ύδατος ή/και άρδευση. -Η διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση στερεών και υγρών αποβλήτων, εκμετάλλευση και εμπορία αυτών καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς. -Η ανάκτηση, διαχείριση, επεξεργασία και εκμετάλλευση επαναχρησιμοποιούμενων υλικών. -Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. -Η παραγωγή, εμπορεία, διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και εμπορεία βιομάζας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς. -Η αυτοτελής συμμετοχή ή/και συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, για τη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης και πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με αυτά. -Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών. -Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα ενέργεια. -Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. -Το εμπόριο φαρμάκων και προϊόντων υγείας σε χώρες της Ασίας και της Ευρώπης. - ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΩΝ, - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, Ή ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. -κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη, -κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις), -κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις), -υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, -εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών, -εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων, -εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού επικοινωνίας, -εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού, -εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης, -εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων για γραφεία και καταστήματα, -εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου έντυπου υλικού, -χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων, -χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων, -διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, έντυπης μορφής, -διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής, -υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών, -υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ), -άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρωπίνου δυναμικού, -άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρωπίνου δυναμικού π.δ.κ.α., -υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβωτίων, -υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης, -υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου, -γενικός καθαρισμός κτιρίων, -υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων, -υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, -υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ.), -υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή, -υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων, -υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού, -εργασίες χρωματισμών, -εργασίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών, -χονδρικό εμπόριο διαφόρων ειδών γενικά προς το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, άλλες υπηρεσίες καθαρισμού Π.Δ.Κ.Α., χονδρικό εμπόριο για δημόσιο, -υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης, -υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, -υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, -υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, -άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α., -υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, -άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρωπίνου δυναμικού π.δ.κ.α., -χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών, -άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρωπίνου δυναμικού, - εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση δερμάτινων ενδυμάτων, -κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή μη συσκευές προστασίας, για τάση, -υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευμακιβώτια που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα -εμπόριο και αντιπροσωπεία τσιγάρων και προϊόντων καπνού. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς εμπορικών δραστηριοτήτων. 3. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: Α. Να συμμετέχει ή να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο σχετικό σκοπό. Β. Να εκτελεί τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια, ποσοστά είτε συνεταιριστικά, είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). Γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Κύρια
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
43211004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
46140000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46141103 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
46141318 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46141340 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46151102 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46720000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46731400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
58143100 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
58143200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση