ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 32 , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, 14123

ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 32 , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 801570924
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159336201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-05-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-05-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΕΠΕ
PEDMEDE ECO EPE
PEDMEDE ECO LTD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 32
  Πόλη:
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο αποκλειστικός σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας, ως Φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.), είναι η οργάνωση και η λειτουργία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) έχοντας λάβει έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και στο πλαίσιο της λειτουργίας του το Σ.Σ.Ε.Δ. έχει τους παρακάτω ειδικούς σκοπούς: 1. Να συντονίσει, επιβλέψει, διασφαλίσει την νομιμότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 2. Να συμβάλει στην επίλυση του θέματος της μη κάλυψης όλης της γεωγραφικής εμβέλειας της χώρας με τη σύσταση εθνικού συστήματος. 3. Να μεριμνήσει για θέματα κάλυψης της γεωγραφικής εμβέλειας των συνεργαζόμενων μονάδων αποθήκευσης και επεξεργασίας ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) σε όλη την επικράτεια 4. Να συμβάλει στην δημιουργία νέων μονάδων αποθήκευσης και επεξεργασίας ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ή/και στην προμήθεια κινητού εξοπλισμού 5. Να ενημερώσει τα μέλη του για τις νομοθετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ 6. Να διασφαλίσει την συμμετοχή και την παροχή κοινών υπηρεσιών και κανόνων προς όλα τα μέλη της ένωσης και του Σ.Σ.Ε.Δ. 7. Να συνεργάζεται με δημόσιες αρχές (Υπουργεία, Ε.Ο.ΑΝ), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαχειριστές ΑΕΚΚ, και άλλους εμπλεκόμενους φορείς ΄και να υλοποιεί οποιαδήποτε εργασία για την επίτευξη των σκοπών του 8. Να αναλαμβάνει μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων 9. Να υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης διαχειριστών και εμπλεκομένων φορέων 10. Να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχείων των διαχειριστών του και να παρέχει εκθέσεις προς δημόσιες υπηρεσίες 11. Να καταγράφει και να παρακολουθεί την επίτευξη του εθνικού στόχου διαχείρισης των ΑΕΚΚ 12. Να συντονίζει και να συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ 13. Να προωθεί με οποιονδήποτε τρόπο την έρευνα και τη μελέτη για τη βελτίωση των τεχνικών συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ 14. Να υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ προς αρμόδιους φορείς 15. Να συμμετέχει με εκπροσώπους του σε Ομάδες Εργασίας και Εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ 16. Να μεριμνά για όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ σύμφωνα με τον Ν.4496/2017, όπως ισχύει, και το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο της ανακύκλωσης. Η Εταιρεία, ως Φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.), δεν θα εκτελεί η ίδια εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ και δεν θα αιτηθεί ή θα διαθέτει σχετικές για το σκοπό αυτόν άδειες, εκτός εάν ορισμένες από τις εν λόγω εργασίες επιτραπούν με σχετική έγκριση του ΕΟΑΝ υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Για την επίτευξη των σκοπών της θα συνεργάζεται με αδειοδοτημένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση