ΙCT314 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7 , ΑΘΗΝΑ, 15127

ΙCT314 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800470859
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124290201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-05-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-05-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ICT314 M.Α.Ε.
ICT314 M.A.E.
ICT314 S.M.S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Η άσκηση δραστηριοτήτων σχετικών με την τεχνολογία της πληροφορίας και υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες. Η απόκτηση ακινήτων με αγορά ή από πλειστηριασμό, αναγκαστικό ή εκούσιο, ή από εκποίηση, συμπεριλαμβανομένης της εκποίησης από πτώχευση ή μεταπώλησή τους. Η πώληση, η ανταλλαγή, η διανομή ακινήτων και η παραχώρηση ακινήτων προς ανοικοδόμηση με οιονδήποτε τρόπο και με το σύστημα της αντιπαροχής. Η ανέγερση κάθε είδους κτισμάτων σε οικόπεδα αποκτούμενα από την εταιρεία ή ανήκοντα σε τρίτους με οιονδήποτε τρόπο και με αντιπαροχή. Η μίσθωση, ανακαίνιση, διαχείριση και γενικά εκμετάλλευση ακινήτων της εταιρίας ή άλλων μισθωμένων από αυτή με οιονδήποτε τρόπο και όλες οι συναφείς δραστηριότητες. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία θα μπορεί ακόμη να ιδρύει, να συμμετέχει ή και να εξαγοράζει οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, όπως επίσης και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς επίσης να μισθώνει ή να αγοράζει ακίνητα για την εγκατάσταση γραφείων και καταστημάτων να συνεργάζεται και να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή φορέα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, να συμμετέχει σε κάθε μορφής διαγωνισμό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή καθώς γενικά να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη εμπορική ή παρεμφερή δραστηριότητα που θα αποφασιστεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση