ΤΕΝ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Ο.Ε.

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 22 , ΔΑΦΝΗ, 17234

ΤΕΝ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Ο.Ε.


ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 22 , ΔΑΦΝΗ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801615006
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160173301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-07-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-07-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TEN-TOTAL ENGINEERING NETWORK

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 22
  Πόλη:
ΔΑΦΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΔΑΦΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι κατά κύρια δραστηριότητα η παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτόνων (71.11) και κατά δευτερεύουσες δραστηριότητες: οι δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών (71.12), οι κατεδαφίσεις (43.11), η προετοιμασία εργοταξίου (43.12), οι ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις (43.21), οι υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης (43.22), άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις (43.29), οι επιχρίσεις κονιαμάτων (43.31), οι ξυλουργικές εργασίες (43.32), οι επενδύσεις δαπέδων και τοίχων (43.33), οι χρωματισμοί και η τοποθέτηση υαλοπινάκων (43.34), άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος (43.39), οι δραστηριότητες κατασκευής στεγών (43.91), άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. (43.99), η κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων (42.11), η κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων (42.12), η κατασκευή γεφυρών και σηράγγων (42.13), η κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών (42.21), η κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων (42.91), η κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. (42.99), κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη (41.20) και η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων (41.10), άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβούλων (70.22.30), οι δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου (74.10), η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων (68.10), η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων (68.20), η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης (68.32), άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης (18.12.1.), βοηθητικές εργασίες συναφείς με την εκτύπωση (18.13.30).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Κύρια
18121000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
18133000 BOΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δευτερεύουσα
41100000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43120000 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ Δευτερεύουσα
43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
43390000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
43910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
43990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
74100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση