ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 9 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14452

ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 9 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095725070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2258401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-12-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-12-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PIERIDES TECHNOSYSTEMS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 9
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και προώθηση πάσης φύσεως ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών ειδών και προϊόντων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, 2) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά προώθηση στην ημεδαπή και αλλοδαπή φωτοευαίσθητων προϊόντων και χημικών, φωτογραφικών, κινηματογραφικών, ακτινογραφικών και γραφικών τεχνών, 3) Η εκπόνηση και εφαρμογή τεχνικών μελετών και σχεδίων για κατασκευή, μετασκευή, επέκταση και εγκατάσταση Συστημάτων Υψηλής Τεχνολογίας σχετικών με εκπομπή, λήψη, διανομή μέσω διαδικτύου ή γενικά ψηφιακών δικτύων, επεξεργασία ραδιοτηλεοπτικών και κινηματογραφικών προγραμμάτων και εν γένει Οπτικοακουστικού Υλικού, 4) Η επί κέρδει παροχή υπηρεσιών, εγκαταστάσεως, συντηρήσεως, υποστηρίξεως και πάσης άλλης συναφούς πράξεως σχετικά με τα ως άνω είδη, εξοπλισμό και προϊόντα, 5) Η κατασκευή και παραγωγή των πιο πάνω ειδών σε ίδιες εγκαταστάσεις ή /και εγκαταστάσεις τρίτων, 6) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού των πιο πάνω και άλλων συναφών ειδών εξοπλισμού και προϊόντων, καθώς και η απόκτηση δικαιωμάτων διανομής και πρακτορεύσεως επί των εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων, 7) Η επί κέρδει εκμίσθωση συναφών προϊόντων και εξοπλισμού σε μισθωτές είτε εντός της ελληνικής επικράτειας είτε και στην αλλοδαπή. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία δύναται: Α) Να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε μορφής, που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας ή μη παρεμφερείς, Β) Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς και δημοπρασίες του Δημοσίου, άλλων αρχών, Οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και κοινοπραξιών. Γ) Να προβαίνει στην ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, καταστημάτων, εκθέσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεων της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση