ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

16ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0 , ΠΑΛΛΗΝΗ, 15351

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


16ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0 , ΠΑΛΛΗΝΗ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801799386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163565601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-04-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-04-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
16ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0
  Πόλη:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Σκοπός της εταιρείας είναι: H παροχή Υπηρεσιών Διανομής Εμπορευμάτων, όπως Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων – Μοτοσυκλετών – Φορτηγών - Αγροτικών Μηχανημάτων - Σκαφών Θαλάσσης, Ειδών εξοπλισμού Συνεργείων, Λιπαντικών & Χημικών, Ελαστικών και Αξεσουάρ, στο πλαίσιο Σύμβασης Εμπορικής Διανομής. Η διαμεσολάβηση στην πώληση Εμπορευμάτων όπως Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων – Μοτοσυκλετών – Φορτηγών - Αγροτικών Μηχανημάτων - Σκαφών Θαλάσσης, Ειδών εξοπλισμού Συνεργείων, Λιπαντικών & Χημικών, Ελαστικών και Αξεσουάρ, στο πλαίσιο Σύμβασης Εμπορικής Διανομής. 2. Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή παρεμφερούς ή παρεπόμενης και υποστηρικτικής προς τους ανωτέρω σκοπούς. 3. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 3.1. Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα. 3.2. Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή / και δραστηριότητες. 3.3. Να αντιπροσωπεύει ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή και δραστηριότητα. 3.4. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 3.5. Να ιδρύει κάθε είδους εταιρεία ή να συμμετάσχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα. 3.6. Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. 3.7. Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές εργασίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 3.8. Να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο δυναμικό για την απασχόλησή τους στην εταιρεία ή στις εταιρείες ή κοινοπραξίες που συμμετέχει και να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους. 3.9. Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της. 4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στη νομοθεσία, η εταιρεία επίσης μπορεί : 4. 1. Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, α, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. 4. 2 Να εισπράττει χρηματοδοτήσεις από κάθε φορέα και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες υπηρεσίες, τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας (interreg) καθώς και δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 4. 3. Να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την εταιρεία και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών. 4. 4. Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 4. 5. Να υπεκμισθώνει σε άλλες εταιρείες χώρους και ακίνητα που η ίδια νόμιμα μισθώνει, εφόσον έχει ήδη ή της δίδεται σχετική έγκριση, συγκατάθεση και δικαίωμα από τους εκμισθωτές της και να υπομισθώνει αντίστοιχα χώρους και ακίνητα από άλλες εταιρείες, οι οποίες νόμιμα, επίσης, υπεκμισθώνουν κατά τα προηγηθέντα, για την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας. 4.6. Η άνω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Γενικώς η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης που εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας, δηλαδή αποφέρει σε αυτή νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση