ARS MOMENTUM ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 106 , ΑΘΗΝΑ, 11741

ARS MOMENTUM ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 106 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ. 996642231
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164942501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-07-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-07-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ARS MOMENTUM ΑΜΚΕ
ARS MOMENTUM AMKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 106
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Οι σκοποί της εταιρείας είναι αμιγώς πολιτιστικοί, πνευματικοί, εκπαιδευτικοί και καλλιτεχνικοί ειδικότερα: Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα. Συνίσταται στην ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα επικεντρώνονται στο Θέατρο και την Σύγχρονη Καλλιτεχνική Δημιουργία & Παραγωγή που θέτει στο επίκεντρό της την Κοινωνία και τον Άνθρωπο, δίνοντας δυνατότητες ανάπτυξης εσωτερικής αναζήτησης και ευαισθητοποίησης. την ήτοι, θεατρικών παραστάσεων και παραγωγών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, μελετών και εκδόσεων σχετικού περιεχομένου καθώς και κάθε άλλης μορφής δραστηριότητας με το Θέατρο και κάθε μορφή τέχνης ως μέσο για τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής ζωής της ελληνικής και διεθνούς κοινότητας και την διαπολιτισμική προσέγγιση των λαών και ειδικότερα: Η ανάδειξη νέων και πρωτότυπων/καινοτόμων ιδεών καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτιστικής δράσης. Η υποστήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών και η ενίσχυση νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων. Η ε?ρευνα, η μελε?τη, η δια?σωση και δια?δοση της τε?χνης στις δια?φορες εκφα?νσεις της. Η ανάπτυξη του κοινού και η διάχυση των πολιτιστικών αγαθών μεταξύ των πολιτών. Η ενίσχυση των διατομεακών/διακαλλιτεχνικών δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού και η ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών στην Ελλάδα και διεθνώς. Η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας ως πυλώνα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η δημιουργία προϋποθέσεων και κινήτρων για την ανάδειξη και ενθάρρυνση του καλλιτεχνικού δυναμικού της χώρας. Η ανάπτυξη δράσεων στην Περιφέρεια με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε περιοχής και η συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών. Η προαγωγή της ισότητας στην πρόσβαση, στη συμμετοχή και στην εξοικείωση με το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι, με έμφαση στους νέους, στις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στα ειδικά κοινά. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η συμβολή στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Η ενδυνάμωση της γνώσης για ένα ακόμα πιο βιώσιμο περιβάλλον, μέσα από υπεύθυνες κοινωνικά δράσεις. Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής καινοτομίας στον χώρο του πολιτισμού. Η ενίσχυση του κύρους και της φήμης της ελληνικής σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό και η ανάδειξη της Ελλάδας ως ισχυρού και αναγνωρίσιμου πόλου ανάπτυξης του Σύγχρονου Πολιτισμού. Η ανάπτυξη ή η συγγραφή πρωτότυπου πολιτιστικού υλικού, προσβάσιμου και διαδικτυακά από το κοινό με ή χωρίς χρέωση. Η μετατροπή σε ψηφιακή μορφή υφιστάμενου ιδιόκτητου πολιτιστικού υλικού, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτό με ή χωρίς χρέωση. Η ανάπτυξη πολιτιστικών δομών που επιτρέπουν την συνδημιουργία πολιτιστικών δράσεων (ψηφιακών ή μη). Η ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού πολιτιστικού περιεχομένου. Η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας και της εξεύρεσης καινοτόμων μέσων πολιτιστικής έκφρασης. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή της, την εμπειρία και τις γνώσεις των μελών της καθώς και άλλων ατόμων που θα διαθέτουν σχετικές γνώσεις και εμπειρία, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς και ομοσπονδίες κάθε φύσεως που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να προβαίνει εν γένει σε κάθε πρόσφορη κατά την κρίση της απαιτούμενη ενέργεια. Ειδικότερα μεταξύ άλλων δύναται : Να διοργανώνει, να παράγει και να παρουσιάζει θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα από όλους τους τομείς της τέχνης, πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις και εν γένει να πραγματοποιεί όλες τις συναφείς με τους σκοπούς της εκδηλώσεις. Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στη xώρα και το εξωτερικό. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργου, σύμβαση εθελοντικής εργασίας) και μορφή συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών της. Να διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικευόμενους φορείς ή συλλογικότητες που αναφέρονται ή αφορούν τους σκοπούς της. Να δημιουργήσει ιστοσελίδα, να διαχειρίζεται αυτή και να προβάλλει την Εταιρεία και τις δράσεις της με κάθε τρόπο στο διαδίκτυο ή σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προβολής. Να δανείζει, δανείζεται, χρησιδανείζει, χρησιδανείζεται, αποκτά κατά κυριότητα, μισθώνει ή εκμισθώνει από/σε τρίτους ή εταίρους ή μέλη της, μηχανήματα, ακίνητα, αντικείμενα ή εξοπλισμό σχετικό με τους σκοπούς και τις δραστηριότητές της. Να συνεργάζεται με δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά και τεχνικά ιδρύματα, όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο την πρόσκληση και συμμετοχή των ωφελούμενων, ακόμη και διδασκάλων αυτών, σε ημερίδες, σεμινάρια, παρουσιάσεις και να παρέχει παντός είδους εκπαιδευτικό ή ενημερωτικό υλικό. Να έρευνα τις θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσα από την τέχνη (θεραπευτικό θέατρο, δραματοθεραπεία, εικαστική θεραπεία, ολιστική σωματική θεραπεία ) σε άτομα και ομάδες και γενικότερα να εκπονεί μελέτες και έρευνες για κάθε ζήτημα που άπτεται στις δραστηριότητές της. Να απασχολείται στην εκπόνηση, προετοιμασία, υποβολή προτάσεων και σχεδίων για χρηματοδότηση από ιδιωτικούς ή δημόσιους, εθνικούς ή διεθνείς φορείς καθώς επίσης και να υποστηρίζει, εκτελεί και διεκπεραιώνει και υλοποιεί τούτες. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δράση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή κοινωφελή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόμη και με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) παρόμοιου σκοπού, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κλπ. Να αποκτά πρόσβαση σε κάθε Εθνικό ή Διεθνές Ταμείο Χρηματοδότησης, Επιχειρηματικότητας ή Ανάπτυξης ή να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με ΟΤΑ κάθε βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει κάθε είδους φορέα του Δημοσίου για την επίτευξη των σκοπών της. Να ερευνά, μελετά ή/και υλοποιεί εκπαιδευτικά έργα και εν γένει κάθε είδους πρόγραμμα που έχει σχέση ή αναφέρεται στους σκοπούς της. Να παράγει και διαθέτει έντυπο και ηλεκτρονικό επικοινωνιακό υλικό. Να διοργανώνει και να υλοποιεί εκθέσεις κάθε είδους εικαστικών, φωτογραφίας, βιντεοσκοπήσεων, δρωμένων παιχνιδιού, αγώνων, θεατρικών παραστάσεων, κ.λπ. ή να συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις. Να δημιουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης. Να επιδιώκει τη δικτύωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμπραξη κι ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης με κάθε νομικό πρόσωπο εθνικό ή διεθνές για την επίτευξη των σκοπών της, να συνεργάζεται με Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, και εν γένει κάθε είδους φορέα του Δημοσίου, άλλους φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, παιδικά εργαστήρια (θεάτρου, δημιουργικής απασχόλησης κτλ), συλλόγους, μουσεία, ιδρύματα, πολιτιστικούς χώρους, εκπαιδευτικούς χώρους, αθλητικούς χώρους, εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς, πανεπιστημιακά δίκτυα, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια, εθελοντές για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την υποβολή και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και προτάσεων, που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας. Να σχεδιάσει, συμμετάσχει, διοργανώσει, παρουσιάσει, υλοποιήσει ραδιοτηλεοπτικές, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, διαδικτυακές ή άλλου, συναφούς είδους, παραγωγές που αφορούν στους σκοπούς της. Να παράσχει υπηρεσίες συμβούλου για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, διαχείριση έργων που αφορούν κάθε τι που άπτεται των σκοπών του Οργανισμού. Να επιμορφώσει, εκπαιδεύσει και καταρτίσει τα μέλη της Εταιρείας, ή τρίτους μέσω της συμμετοχής και της έμπρακτης ενασχόλησής τους στις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και να διοργανώσει επιμορφωτικά μαθήματα, σεμινάρια και κάθε άλλη επιμορφωτική δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς της. Να σχεδιάσει, να παράξει και να προωθήσει (σε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα και κοινωνικά δίκτυα) χειροτεχνήματα, είδη τέχνης, ψηφιακά αρχεία, φωτογραφίες και είδη δώρων (κόσμημα, πίνακες ζωγραφικής, κεραμικά κ.α.). Να ασκεί οποιαδήποτε μορφή οικονομικής δραστηριότητας, όπως διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, σχετικών με τους σκοπούς και τις δράσεις της σε τρίτους, ακόμη και επ’ αμοιβή για την οικονομική της επιβίωση, τη χρηματοδότηση των σκοπών και την εν γένει λειτουργία της. Για την επίτευξη των στόχων της η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και δράση που να ενισχύει το έργο της και να υποβάλει προτάσεις για συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών, διεθνών προγραμμάτων ή άλλων οικονομικών πόρων- προγραμμάτων. Να συμμετέχει σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια νομικά πρόσωπα που είτε θα ιδρύσει ή θα εισρεύσει κατόπιν της ίδρυσής τους με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση