JK GROUP UNLIMITED Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

ΠΑΙΩΝΙΟΥ 37 & ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 11 , ΑΘΗΝΑ, 10440

JK GROUP UNLIMITED Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.


ΠΑΙΩΝΙΟΥ 37 & ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 11 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801161446
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150505907000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-05-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-05-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

JK GROUP UNLIMITED

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΙΩΝΙΟΥ 37 & ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 11
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι να προβαίνει στα κάτωθι και να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1. Την επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και ε-γκαταστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και με περιπολία. 2. Την προστασία φυσικών προσώπων. 3. Την ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα - τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων. 4. Την προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, κοινωνικών, εμπορικών, πολιτικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 5. Τον έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έ-λεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής. 6. Την συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνηση τους. 7. Την εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματο-ποίηση των δραστηριοτήτων των ως άνω σκοπών . 8. Την λειτουργία κέντρου εκπαίδευσης στους τομείς της παροχής υπηρεσιών φύλαξης, προστασίας και ασφαλείας προσώπων και αντικειμένων, ναυαγοσω-στικής και εκπαίδευσης ενηλίκων γενικότερα, καθώς και την παροχή των εν λόγω εκπαιδεύσεων. 9. Την διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, πρακτικών ασκήσεων και εκπαι-δευτικών προγραμμάτων στους τομείς της παροχής υπηρεσιών φύλαξης, προ-στασίας και ασφαλείας προσώπων και αντικειμένων, ναυαγοσωστικής και εκ-παίδευσης ενηλίκων γενικότερα. 10. Την παροχή συνδυασμένων βοηθητικών υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερι-κούς χώρους, περιλαμβανομένων υπηρεσιών καθαρισμού, φύλαξης και υποδο-χής. 11. Την ανάδειξη, διάδοση και εφαρμογή των πρακτικών της ορθής και απρό-σκοπτης διενέργειας αθλητικών διοργανώσεων. 12. Την προώθηση και οργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, πολιτικών διοργα-νώσεων. 13. Αντιπροσώπευση, εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία, χονδρική και λιανική, κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων. 14. Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό. 15. Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλ-λες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού. 16. Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνι-κών συμβουλών. 17. Λοιπές υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού. 18. Χονδρικό εμπόριο μερών πολεμικών και άλλων όπλων. 19. Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς καθώς και η αποδοχή απευ-θείας ανάθεσης έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή του Δημοσίου, από Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπα του στενού ή και του ευρύτερου Δημοσίου Δικαίου ή/ και του Ιδιωτικού Δικαίου και λοιπούς φορείς που αφορούν στα αντικείμενο των εργασιών της. 20. Αντιπροσώπευση, εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία, χονδρική και λιανική, στρατιωτικού/αστυνομικού εξοπλισμού. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Επιδιώκοντας τους καταστατικούς σκοπούς της, η εταιρία μπορεί: 1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς· 2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο· και 3. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με ό-μοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαν-δήποτε επιχείρηση ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού οποιουδήποτε εταιρικού τύ-που· β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ΄ ο-ποιονδήποτε τρόπο· γ) να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ημε-δαπή ή αλλοδαπή· δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ο-πουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή· και ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδή-ποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκατα-στήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
80101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κύρια
43211005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
46421106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ ΣΤΟΛΩΝ Δευτερεύουσα
46421141 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46691603 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
74101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
74101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
80100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
80101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Δευτερεύουσα
80101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δευτερεύουσα
80101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80201001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα
80201002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα
80300000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
80301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
84240000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
85591000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση