Δ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε.

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 , ΑΘΗΝΑ, 11251

Δ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε.


3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 801930160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166210901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-10-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-10-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

D.N. PAPADIMITRIOU E.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι 1) Υπηρεσίες σχεδιασμού υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού 2) Παραγωγή προγραμμάτων Η/Υ που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 3) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 4) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών. 5) Η εκμετάλλευση και προώθηση κάθε μέσου πληροφορικής. 6) Η σύνταξη πακέτων λογισμικού. 7) Η μελέτη και η έρευνα με σκοπό την ένταξη όλου του γενικού λογιστικού, καθώς και του γενικότερου επιχειρησιακού συστήματος βιομηχανικών, εμπορικών και λοιπών επιχειρήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα και γενικά η κάθε μορφής πληροφορική μελέτη αυτού. 8) Η συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, καθώς και η εξαγορά παρόμοιας μορφής επιχειρήσεων ή δικαιώματος που έχει σχέση με την πληροφορική. 9) Παροχή εκπαίδευσης σχετικής με την πληροφορική, τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω σεμιναρίων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στον χώρο τους. 10) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στον τομέα της πληροφορικής. 11) Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση παρόμοιων επιχειρήσεων του εξωτερικού. 12) Η συμμετοχή της εταιρείας με οποιαδήποτε ιδιότητα σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής παρόμοιου σκοπού. 13) Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: (α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. (β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση