ONE-INFORMATION MANAGEMENT CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14452

ONE-INFORMATION MANAGEMENT CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801931802
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166453301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-10-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-10-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ONE-I P.C

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών και υποστήριξης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων - ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα λειτουργίας βιοτεχνικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων (υποχρεώσεις έναντι νόμου - αδειοδοτήσεις - έλεγχος ύπαρξης απαραίτητων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων - έλεγχος συμμόρφωσης με βάση την κείμενη νομοθεσία). 2. Υπηρεσίες διαχείρισης βιοτεχνικών - βιομηχανικών έργων (νέες εγκαταστάσεις - αναβαθμίσεις - επεκτάσεις - αντικαταστάσεις - Η/Μ συντήρηση). Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων σε όλο το φάσμα υλοποίησης ενός έργου : έλεγχος σχεδιασμού, εύρεση υπεργολάβων, παρακολούθηση/ επιστασία υλοποίησης, παράδοση έργου όπως (ενδεικτικά) : Ύδρευση, Αγωγοί / Δίκτυα, Βυθοκόρηση Διευθέτηση Ρεμάτων, Έμπηξη Πασσάλων, Επεξεργασία Απορριμμάτων/Λυμάτων Κτηριακά Έργα, Λιμενικές υποδομές, Χ.Υ.Τ.Α, Χωματουργικά. Η κατάρτιση/υλοποίηση πάσης φύσεως & φάσεως μελετών ( ενδεικτικά : προμελέτη – τεχνοοικονομική μελέτη –φάση τελικής μελέτης εφαρμογής έργου ) και ο σχεδιασμός ( ενδεικτικά : γενικό σχέδιο, διαγραμματικό, ηλεκτρολογικά σχέδια πίνακα, κατασκευαστικά σχέδια μηχανήματων ) πάσης φύσεως τεχνικών έργων . 3. Να ανεγείρει, κατασκευάζει, επανακατασκευάζει, διασκευάζει, επεκτείνει, επισκευάζει, βελτιώνει, προσαρμόζει, επιπλώνει, διακοσμεί, διαχειρίζεται, ελέγχει, λειτουργεί, συντηρεί, κατεδαφίζει, αντικαθιστά οποιαδήποτε καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα, ηλεκτρικές, αποχετευτικές, αρδευτικές ή υδρευτικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, μύλους, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, αποθήκες, δρόμους, γέφυρες και οποιαδήποτε άλλα έργα, οικοδομές, εργοστάσια, διευκολύνσεις ή κατασκευές οποιασδήποτε φύσης, που η Εταιρεία θα έκρινε επιθυμητές για τους σκοπούς των εργασιών της και να συνεισφέρει, επιχορηγεί ή αλλιώς βοηθά ή συμμετέχει σε οποιεσδήποτε από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες. 4. Να ανεγείρει και οικοδομήσει κατοικίες πάσης φύσεως και περιγραφής, διαμερίσματα, τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχεία, καταστήματα, πολυκαταστήματα, γραφεία, γήπεδα, πάρκα, εστιατόρια, κέντρα, ψυχαγωγικά κέντρα πάσης φύσεως και περιγραφής, Να πωλεί, μεταπωλεί, ενοικιάζει και γενικά να εμπορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο, μέσο, απευθείας η μέσω κτηματομεσιτών τα πιο πάνω ανεγειρόμενα από την εταιρεία, Να αγοράζει, ανοικοδομεί, ενοικιάζει, κατέχει και αποκτά ακίνητα πάσης φύσεως και περιγραφής για την διεξαγωγή των πιο πάνω εργασιών της εταιρείας Επιχειρήσεις αγοράς και Μίσθωσης ακινήτων, γης κτλ. Να αγοράζει, αποκτά υπό τύπο δωρεάς, να λαμβάνει βάσει άδειας, μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή με ανταλλαγή, ή αλλιώς να αποκτά ή κατέχει για οποιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον οποιαδήποτε γη, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, εγκρίσεις, άδειες, προνόμια ευρεσιτεχνίας, αγαθά ή πράγματα και κάθε είδους και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτά είναι υποθηκευμένα, βεβαρημένα ή όχι) και οποιοδήποτε συμφέρον σε αυτά, που είναι αναγκαία ή κατάλληλα για τους σκοπούς των εργασιών της Εταιρείας ή οποιουδήποτε κλάδου ή τμήματος αυτών, ή που σχετίζεται με αυτές, ή που μπορεί να αυξήσει την αξία οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Να πωλεί, αποξενώνει με οποιοδήποτε τρόπο, αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, παρέχει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή ενοίκιο, εκχωρεί ή χορηγεί άδεια επί ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους ή μερών της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στην Εταιρεία, επιβαρύνει ή υποθηκεύει ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος ή μέρη της τέτοιας περιουσίας ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πάνω σε αυτή, ή, στην οποία η Εταιρεία έχει συμφέρον, με τέτοιους όρους όπως η Εταιρεία ήθελε αποφασίσει. Να βελτιώνει, διαχειρίζεται, ελέγχει, καλλιεργεί, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, αξιοποιεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει ή αλλιώς παραχωρεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, πωλεί, διαθέτει, παραχωρεί σαν δωρεά, επωφελείται, παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια σχετικά με, ή αλλιώς εμπορεύεται ή πραγματεύεται, όλη ή μέρος της κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας της Εταιρείας, των στοιχείων ενεργητικού ή της επιχείρησης και των δικαιωμάτων αυτής, ή εκείνων των στοιχείων στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία και να υιοθετεί τέτοια μέσα για την γνωστοποίηση και διαφήμιση των εργασιών υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας, όπως φανεί πρόσφορο. 5. Να διεξάγει και/ή παρέχει εξελιγμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (ενδεικτικά : Οικονομική Διαχείριση, Λογιστική Υποστήριξη , Business Analyst Οικονομοτεχνικές Μελέτες - Business Plan - Marketing Plan, Έλεγχος Κόστους Προμηθειών, Δείκτες Παραγωγικότητας Υποβολή Προσφορών σε Διαγωνισμούς ) εργασίες ή επιχειρήσεις συμβούλων, διευθυντών, αναλυτών, διαχειριστών, εποπτών, εξεταστών, ερευνητών, διαφημιστών, τυπογράφων, προαγωγών, στατιστικολόγων, αξιολογιστών, εκτιμητών, προσφοροδοτών, καταπιστευματοδόχων, κατ΄ όνομα δικαιούχων, ελεγκτών, λογιστών και οικονομολόγων εις όλους των τους τομείς και κλάδους, και ειδικότερα αλλά όχι μόνο τους τομείς ανεύρεσης και διάθεσης προσωπικού και ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης και εργασίες ή επιχειρήσεις εταιρείας ασχολούμενης εις την εξεύρεση, απόκτηση, εμπορία, πρόσληψη και διάθεση, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσιών τεχνογνωσίας αγαθών και πόρων. 6. Να μεσιτεύει, μεσολαβεί και/ή υποδεικνύει επαγγελματικές ευκαιρίες –και να διεκδικεί τα αντίστοιχα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν εξ αυτής καθώς και το συνακόλουθο ποσό ή ποσοστό της μεσιτικής αμοιβής. 7. Να εκπονεί οικονομοτεχνική μελέτη – συντάσσει επενδυτικούς φακέλους, στα πλαίσια εκπόνησης της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για την υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου, στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου και την κατάθεση του πλήρους φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες . Να συλλεγεί και συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία/ δικαιολογητικά για τη συγκρότηση φακέλου σχετικής αίτησης υπαγωγής , να επεξεργάζεται στοιχεία και προετοιμάζει φακέλους Να ετοιμάζει σχετική Έκθεση Οικονομικής ανάλυσης και βιωσιμότητας της επένδυσης. Να υποβάλλει ηλεκτρονικά καταθέτει φάκελο αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια Υπηρεσία. Να παρακολουθεί την πορεία αξιολόγησης της πρότασης και υποβολή πρόσθετων στοιχείων, οι οποίες θα ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία υποδοχής και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων του Ν.3908/2011. Να παράσχει τεχνική υποστήριξη της οικονομοτεχνικής μελέτης όσον αφορά την βιωσιμότητα και την ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου. Να παρακολουθεί την πορείας υλοποίησης του επενδυτικού έργου. Να υποβάλλει εκθέσεις για την πορεία του έργου στους αρμόδιους φορείς που θα αναλάβουν την παρακολούθησή του. 8. Να διεξάγει εργασίες ή επιχειρήσεις ιθύνουσας (holding) εταιρείας, όπως επίσης και να αποκτά με σύμβαση, αγορά, ανταλλαγή, δωρεά, αρχική εγγραφή κατά την ίδρυση ή αλλιώς και είτε στο όνομα της Εταιρείας είτε σ’ εκείνο κάποιου κατ’ όνομα δικαιούχου και να κατέχει, εκμεταλλεύεται, διαχειρίζεται, υποθηκεύει, επιβαρύνει, ανταλλάσσει, τροποποιεί, πωλεί ή αποξενώνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με οποιουσδήποτε όρους, οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία, ή οποιαδήποτε δικαιώματα πάνω σ’ αυτή, περιλαμβανομένων (χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των πιο πάνω), οποιωνδήποτε μετοχών, δέσμης μετοχών, ομόλογα, δέσμης ομολόγων, ομολογίες, γραμμάτια, υποχρεώσεις και αξίες πάσης φύσεως, που έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από οποιαδήποτε Κυβέρνηση, , φυσικό ή νομικό πρόσωπο (με νομική προσωπικότητα ή μη), δημοσίου σώματος ή αρχής, ανώτατης, εξαρτημένης, δημοτικής, τοπικής ή αλλιώς, οπουδήποτε και αν βρίσκονται και είτε είναι αποπληρωμένα ή μη, και κάτω από οποιουσδήποτε όρους που θα θεωρείτο σωστό ή σκόπιμο. 9. Να κατασκευάζει, επισκευάζει, εισάγει, αγοράζει πωλεί, εξάγει, μισθώνει ή εκμισθώνει και γενικά εμπορεύεται ή πραγματεύεται κάθε είδους εξαρτήματα, αντικείμενα, συσκευές, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εργαλεία, αγαθά, περιουσιακά στοιχεία και οποιασδήποτε περιγραφής δικαιώματα ή πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ή πραγματευθεί η Εταιρεία αναφορικά με οποιοδήποτε από τους σκοπούς της. 10. Να αγοράζει ή αλλιώς αποκτά οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία ή υποχρέωση που διεξαγόταν, εκτελείτο ή προέκυψε πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, και εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς επίσης και ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος της επιχειρήσεως, των στοιχείων ενεργητικού, της ιδιοκτησίας και των υποχρεώσεων οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου, που έχουν συσταθεί για όλες ή μερικές από τις επιδιώξεις που είναι μέσα στους σκοπούς της Εταιρείας αυτής, ή που διεξάγουν οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση, ή σκοπεύουν να διεξαγάγουν οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση την οποία η Εταιρεία αυτή είναι εξουσιοδοτημένη να διεξάγει, ή κατέχουν ιδιοκτησία κατάλληλη για τις επιδιώξεις της Εταιρείας ή που μπορεί να διεξαχθεί σε συνδυασμό με αυτές ή που μπορεί να συνεχισθεί έτσι ώστε άμεσα ή έμμεσα να ωφελήσει την Εταιρεία, και να αναλαμβάνει, να συνεχίζει και διεξάγει, ή εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση και σε αντάλλαγμα για την τέτοια απόκτηση να καταβάλλει μετρητά, να εκδίδει μετοχές, να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή να 11. Να διεξάγει οποιαδήποτε πράξη με οποιαδήποτε κυβερvητική, δημόσια, περιφερειακή, δημoτική, κoιvoτική ή άλλη αρχή ή όργαvo ή με oπoιoδήπoτε πρόσωπο που κατά τις περιστάσεις κρίνεται αναγκαία ή βοηθητική για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας. Να υποβάλλει αιτήσεις και να παίρνει, αγοράζει ή αλλιώς αποκτά, και να προστατεύει και ανανεώνει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας (Patents, Brevets D' Invention), ή εφευρέσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικών μεθόδων, τα οποία θα κρίνονταν χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας, και να χορηγεί άδειες για τη χρήση αυτών ή άλλως πως, τη δοκιμή και τη βελτίωση τους. 12. Να δανείζεται, βρίσκει χρήματα ή εξοφλεί ή εξασφαλίζει υποχρεώσεις, πραγματικές, ενδεχόμενες ή πιθανές μελλοντικές, έναντι ανταλλάγματος ή χωρίς αντάλλαγμα, με τέτοιο τρόπο και υπό τέτοιους όρους που θα κρίνετε σκόπιμο, περιλαμβανομένων της έκδοσης ομολόγων και ομολόγων που ενσωματώνονται σε διαιρετό σύνολο, (debenture stock), (με συνεχή ισχύ ή άλλως πως), εξαγοράσιμων μετοχών προτίμησης, γραμματίων, υποθηκών, επιβαρύνσεων ή οποιωνδήποτε άλλων αξιών, που συστάθηκαν ή που βασίζονται σε όλα ή μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα της Εταιρείας, (τόσο στα τωρινά όσο και στα μελλοντικά) περιλαμβανομένου και του κεφαλαίου της που δεν κλήθηκε για καταβολή, ή χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση, και με τέτοιους όρους αναφορικά με την προτεραιότητα ή αλλιώς, όπως ήθελε θεωρηθεί σωστό. 13. Να αποκτά με εγγραφή, αγορά ή αλλιώς, και να δέχεται, παίρνει, κατέχει, εμπορεύεται, μετατρέπει και πωλεί οποιουδήποτε είδους μετοχές, κεφάλαιο (stock), ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα, αξίες ή συμφέροντα σε μια οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, οργανισμό ή επιχείρηση. 14. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες με αντικείμενο την οργάνωση τουριστικών, μεταφορικών, βιομηχανικών, εμπορικών και λοιπών επιχειρήσεων. Να εγκαθιδρύει, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, πρακτορεία και τοπικά Να ιδρύει, συμμετέχει, συνεργάζεται με οποιαδήποτε τρόπο με εταιρίες οποιασδήποτε μορφής σε όλο τον κόσμο για την εκτέλεση των σκοπών 15. Να ιδρύει, παράγει εκμεταλλεύεται και λειτουργεί εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλιακή ακτινοβολία, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμία, υβριδική και γενικώς κάθε πηγή ενέργειας και η διενέργει κάθε είδους επιχείρηση σχετικά με την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, όπως ενδεικτικά η ανακύκλωση, η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, η εξοικονόμηση ενέργειας. Να τοποθετεί φωτοβολταϊκά πάρκα οιαδήποτε στη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό μετά από διεξαγωγή των απαιτούμενων μετρήσεων / τεχνικών μελετών, για την παραγωγή και εμπορία/διανομή ηλεκτρικής ενέργειας / ρεύματος καθώς και να τοποθετεί εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. 16. Να πραγματοποίει επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών ή σε μετοχές εταιρειών χαρτοφυλακίου εταιρειών ή σε μετοχές διαχειριστριών εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2843/2000 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη πράξη, που θα φαινόταν στην Εταιρεία σαν παρεμπίπτουσα ή συμβάλλουσα στην επίτευξη των πιο πάνω ή οποιουσδήποτε από τους πιο πάνω σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση