Athens LifeTech Park AΜKE

ΑΘΗΝΑ,

Athens LifeTech Park AΜKE
Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 996810347
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167325501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-11-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-11-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Athens LifeTech Park

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι επιστημονικοί, ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί, μορφωτικοί, ενημερωτικοί και σε κάθε περίπτωση μη κερδοσκοπικοί και συνίστανται: (α) Στην πολύ-επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς των επιστημών υγείας καθώς και τη συλλογή, τεκμηρίωση, επεξεργασία και διάδοση επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο. (β) Στην προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω των δομών, των δράσεων και των προγραμμάτων της Εταιρείας. (γ) Στην εκπαίδευση σε τομείς επιστημών υγείας και την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών της πληροφορίας στο χώρο της έρευνας, της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών υγείας. (δ) Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο του επιστημονικού όσο και του ευρέως κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και των συνεργατών της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. (ε) Στη λειτουργία βιοτράπεζας και στη συνεργασία με πανεπιστημιακές κλινικές και νοσοκομεία για την συλλογή δειγμάτων και ανάλυση μεγάλων δεδομένων, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα και τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις, με σκοπό τη μελλοντική αντιμετώπιση ασθενειών. (στ) Στη διεξαγωγή προκλινικών μελετών και πειραματικών δοκιμών με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα και την ισχύουσα νομοθεσία για λογαριασμό της Εταιρείας ή τρίτων. (ζ) Στη διεξαγωγή συνεδρίων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συναφών δράσεων από την Εταιρεία ή σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, δημόσιους και ρυθμιστικούς φορείς, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μέσα επίτευξης των σκοπών Για την προαγωγή των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει κάθε νόμιμη δραστηριότητα, με τα εξής ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα μέσα: (α) την ανάπτυξη και λειτουργία δομών εφαρμοσμένων επιστημών εντός τις Εταιρείας, όπως η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων (incubator), το Ερευνητικό Ινστιτούτο, η Μονάδα Εξατομικευμένης Ιατρικής, η Μονάδα Προκλινικών Ερευνών και η Βιοτράπεζα. (β) τη δημιουργία κέντρου υποδοχής για νεοφυείς επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας (incubator), μέσω παροχής πρόσβασης σε τεχνολογίες υποδομής, εργαστηριακές δομές και εξοπλισμό της Εταιρείας, μέσω παροχής ευκαιριών διασύνδεσης με τη βιομηχανία και επενδυτικά κεφάλαια καθώς και μέσω της ύπαρξης μόνιμου στελεχιακού δυναμικού παροχής πληροφοριών και τεχνικών γνώσεων σε υφιστάμενες ή υπό σύστασή επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας. (γ) την εκμετάλλευση – παραχώρηση χρήσης ή/και τη μίσθωση ή/και υπομίσθωση ακινήτων (εργαστηρίων, συνεδριακών κέντρων, χώρων εκπαίδευσης, στάθμευσης κλπ.) και εξοπλισμού της Εταιρείας σε τρίτους. (δ) την κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για ποικίλα αντικείμενα που αφορούν στα πεδία ενδιαφέροντος της Εταιρείας. (ε) την ανάπτυξη μεθόδων μοριακής ιατρικής και βιοϊατρικής έρευνας. (στ) τις επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφορικά με τις δραστηριότητες και το πεδίο δράσης της Εταιρείας. (ζ) τη συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς με επιστημονικό ή ερευνητικό αντικείμενο. (η) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διατύπωση προτάσεων ή/και την ανταπόκριση σε προτάσεις διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και λοιπών φορέων για συνεργασία σε θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των σκοπών της Εταιρείας. (θ) την κατά μόνας ή σε συνεργασία με άλλους φορείς συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. (ι) τη διαχείριση και υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων (διεθνών, ευρωπαϊκών, εθνικών), τα οποία διατίθενται προς εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. (ια) τη συνεργασία με κρατικούς ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς καθώς και με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου καθώς και με νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό, από τα οποία μπορεί να δέχεται πάσης φύσεως δωρεές, χορηγίες και επιδοτήσεις για την επίτευξη του σκοπού της. (ιβ) την ανάπτυξη συστημάτων και τη λειτουργία εργαστηρίων και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI), με απώτερο στόχο την πρόοδο της εξατομικευμένης ιατρικής (Personalized medicine) και Συστημικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής. (ιγ) την παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας, καθώς και στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία. (ιδ) τη συνεργασία με Πανεπιστημιακά Τμήματα Μεταπτυχιακών, Διδακτορικών και Μετα-διδακτορικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (ιε) τη συμμετοχή και τη συνεργασία της Εταιρείας με συναφείς εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, είτε υφιστάμενες είτε εταιρείες που πρόκειται να συσταθούν, οι οποίες έχουν το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών. (ιστ) τον δανεισμό προσωπικού προς άλλες εταιρείες με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών οποιασδήποτε νομικής μορφής. (ιζ) την ίδρυση και άλλων μη κερδοσκοπικών εταιρειών, με παρεμφερές αντικείμενο και με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία των ενδιαφερόντων της. (ιη) την ενημέρωση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων πολιτών και της κοινής γνώμης γενικότερα σε θέματα που αφορούν τη μη κερδοσκοπική δράση και τους σκοπούς της Εταιρείας, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. επιμορφωτικά σεμινάρια, έκδοση ή ανάθεση έκδοσης ενημερωτικού εντύπου, περιοδικού, βιβλίων, ή διαφημιστικών φυλλαδίων) και ειδικότερα με την προβολή – διαφήμιση της Εταιρείας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο). (ιθ) τη δημιουργία ιστοσελίδας, ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή άλλων ηλεκτρονικών κόμβων καθώς και τη διαχείρισή τους και προβολή της Εταιρείας και τις δράσεις της με κάθε τρόπο στο διαδίκτυο ή σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προβολής. (κ) την αξιοποίηση εθελοντικής συνεργασίας φορέων, οργανώσεων, εταιρειών, ενώσεων, επιστημόνων, ερευνητών και φοιτητών. (κα) την οργάνωση και εκτέλεση φιλανθρωπικών δράσεων, πρωτοβουλιών και προγραμμάτων καθώς και αποστολών κοινωφελούς χαρακτήρα. (κβ) την ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς της Εταιρείας. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των εταίρων, καθώς και ειδικών επιστημόνων και εξωτερικών συνεργατών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση