ΠΑΡΟXH ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΠΑΡΟXH ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»


ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801989110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167680201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-12-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-12-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ Α.Ε.
KEDRINOS LOFOS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Αποκλειστικός σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι: (α) Η σύναψη και η εκτέλεση σύμβασης σύμπραξης μετά των παραρτημάτων αυτής από επαχθή αιτία με το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών / Γενική Γραμματεία Υποδομών / Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών / Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών ή με οποιονδήποτε καθολικό ή οιονεί καθολικό διάδοχο αυτού (συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε στο μέλλον καθολικού ή οιονεί καθολικού διαδόχου του, εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή»), αναφορικά με την ανάληψη και εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.» (εφεξής το «Έργο ΣΔΙΤ»), σύμφωνα με το Ν. 3389/2005 για τις «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (εφεξής η «Σύμβαση Σύμπραξης») και η εκτέλεση του Έργου ΣΔΙΤ δυνάμει της Σύμβασης Σύμπραξης, ήτοι: (i) η μελέτη και κατασκευή του έργου της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου (flyover) και της αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.5 της από Σεπτέμβριο 2020 Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της από 23.11.2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (Β΄ Φάση, Στάδιο ΙΙ (εφεξής η «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών»), (ii) η χρηματοδότηση του Έργου ΣΔΙΤ με ίδια και δανειακά κεφάλαια, (iii) η σύναψη και η διατήρηση ασφαλιστικών συμβάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης και (iv) η συντήρηση και λειτουργία των Οδικών Τμημάτων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης, έναντι πληρωμών διαθεσιμότητας από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Σύμβασης Σύμπραξης. (β) Η σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης και κάθε παρεπόμενου συμφώνου, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 3389/2005 και την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, αναφορικά με το Έργο ΣΔΙΤ, η σύναψη κάθε σύμβασης που επιβάλλεται, προβλέπεται ή επιτρέπεται από τη Σύμβαση Σύμπραξης ή τον Ν. 3389/2005, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και η εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων της Εταιρείας από τις ανωτέρω συμβάσεις. (γ) Η άσκηση και διενέργεια κάθε είδους εμπορικών πράξεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το Έργο ΣΔΙΤ, τη Σύμβαση Σύμπραξης και τα παρεπόμενα σύμφωνα, καθώς και των κάθε είδους δικαιοπραξιών, ενεργειών και υλικών πράξεων που συνέχονται προς τη φύση και λειτουργία της Εταιρείας. (δ) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παραπάνω αποκλειστικό σκοπό της Εταιρείας ή υπηρετεί την με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα και της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της και στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται από τη Σύμβαση Σύμπραξης λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των Κυρίων Συμβάσεων Χρηματοδότησης και το Ν. 3389/2005, η Εταιρεία μπορεί: (α) να συμβάλλεται και συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που υφίσταται ήδη ή που πρόκειται να συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό, (2) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, (3) να κατέχει, διαθέτει και επιβαρύνει την περιουσία της, (4) να εξασφαλίζει τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του Έργου ΣΔΙΤ, να λαμβάνει δάνεια και πιστώσεις και να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με οποιουσδήποτε όρους σύμφωνα με τους, κατά περίπτωση, ειδικότερους όρους και περιορισμούς της Σύμβασης Σύμπραξης και υπό τον όρο της έγγραφης συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθ. 28 παρ. 1 περ. γ’ ν. 3389/2005, να παρέχει εγγυήσεις και εξασφαλίσεις κάθε είδους, να εκχωρεί και επιβαρύνει τις κάθε είδους απαιτήσεις της και τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία της, να ανοίγει, τηρεί, κινεί και κλείνει τους αναγκαίους για τη λειτουργία της λογαριασμούς, άπαντα τα ανωτέρω για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης του Έργου ΣΔΙΤ και υπό τις προβλέψεις και περιορισμούς της Σύμβασης Σύμπραξης, (5) να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία εμπορικής ή τεχνικής φύσεως, η οποία εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως τον σκοπό της, (6) να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών της ή που τα αρμόδια όργανά της κρίνουν ότι είναι ή δύναται να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση των εταιρικών σκοπών της και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση, (7) να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει ή μισθώνει, να υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα και κάθε είδους κινητά για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών της, (8) να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες και δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να παρέχει τεχνογνωσία και εμπειρία αναφορικά με το Έργο ΣΔΙΤ στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού της, (9) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κατόπιν της προηγούμενης έγγραφης ρητής συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση