ΣΥΝΘΕΞ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 325 , ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15351

ΣΥΝΘΕΞ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 325 , ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800711322
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137826901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-02-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-02-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΥΝΘΕΞ Α.Ε.
SYNTHEX A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 325
  Πόλη:
ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό: 1. Την έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και τεχνική εγκατάσταση και υποστήριξη παντός είδους ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών, τηλεπικοινωνιακών, υπολογιστικών, ασυρματικών και εκτυπωτικών συσκευών, οργάνων, εξαρτημάτων και των αναλωσίμων αυτών, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και συστημάτων ασφαλείας, πυρασφαλείας, παρακολούθησης και ελέγχου κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και προϊόντων κλιματισμού και αερισμού και εν γένει προϊόντων περιβαντολλογικής και ενεργειακής διαχείρισης και συντήρησης πάσης φύσεως αντικειμένων και πραγμάτων. 2. Την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών συναφών προς τα ανωτέρω αντικείμενα, περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 3. Την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών έρευνας, Ανάπτυξης / Μελέτης και Ανάπτυξης / Στρατηγικής και Επιχειρηματικού / Οργανισμικού Προγραμματισμού για την ανάπτυξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε φύσεως, μορφής και τύπου. 4. Την εξασφάλιση και παροχή των απαιτουμένων υπηρεσιών, μέσων, πόρων, πηγών κεφαλαίου / χρηματοδότησης για την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε φύσεως, μορφής και τύπου. Προς τούτο η εταιρεία θα μπορεί να πραγματοποιεί επενδύσεις και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή οργανισμούς, να διαχειρίζεται ανάλογες επενδύσεις και συμμετοχές άλλων – τρίτων επενδυτών, σε τέτοιες εταιρείες ή οργανισμούς και να διαχειρίζεται οποιαδήποτε άλλα μέσα και προγράμματα χρηματοδότησης ή επιχορήγησης επιχειρήσεων ή οργανισμών από πηγές του Ελληνικού κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και άλλες πηγές ιδιωτικές. 5. Τη διοργάνωση, λειτουργία και διαχείριση τμημάτων και γραφείων και άλλων μέσων marketing και πωλήσεων οπουδήποτε στον κόσμο για διάφορα προϊόντα ή υπηρεσίες των επιχειρήσεων πελατών της εταιρείας, καθώς και την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία προϊόντων της ίδιας της εταιρείας ή άλλων επιχειρήσεων και τη διαχείριση οποιασδήποτε δραστηριότητας και συναλλαγής σχετικής με την πώληση ή την προμήθεια διαφόρων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματικών συναλλαγών, γραφειοκρατικών διαδικασιών και διαμετακομιστικών μέσων και υπηρεσιών. 6. Την παροχή όλων των υπηρεσιών που απαιτούνται για την σχετική μελέτη και εφαρμογή κάθε τεχνολογικού μέσου και εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας επιχειρήσεων και οργανισμών. 7. Την παροχή οποιουδήποτε τεχνολογικού και άλλου εξοπλισμού σε μορφή ολοκληρωμένων συστημάτων ή και επιμέρους υποσυστημάτων και εξοπλισμού. 8. Την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, διάθεση και παροχή λογισμικού και τεχνολογιών οποιουδήποτε είδους, τύπου ή εφαρμογής. 9. Την έκδοση και διανομή φυλλαδίων, περιοδικών και άλλων εντύπων με περιεχόμενο συναφές προς τ' ανωτέρω αντικείμενα. 10. Την ανάληψη και εκτέλεση υπεργολαβιών σχετικών με τους ως άνω σκοπούς. 11. Τη διενέργεια εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου τροφίμων και ποτών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνάπτει συμβάσεις και συνεργασίες με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της Ελλάδος ή του εξωτερικού, σχετικά με οποιοδήποτε αντικείμενο της καταστατικής δραστηριότητάς της, με σκοπό το κέρδος ή την τεχνολογική πρόοδο και τεχνογνωσία της. β) Να συμμετέχει σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας της και την εκπαίδευση του προσωπικού της. γ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημοσίους ή Ιδιωτικούς στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητές της. δ) Να αγοράζει ή πωλεί τεχνογνωσία (know how) από ή σε τρίτους. ε) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. στ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. ζ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. η) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Και θ) Να ενεργεί γενικά και κάθε άλλη παρεμφερή, με σκοπό το κέρδος, εργασία, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κύρια
26129900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
26209900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46331300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ Δευτερεύουσα
46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46521200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46661006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46691000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
58214000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62031200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62090000 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
72192904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
74902000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
74902000 ΆΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
85590000 ΑΛΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
85590000 ΆΛΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
95111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
95121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση