ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Λ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 115 , ΑΘΗΝΑ, 11521

ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ


Λ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 115 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 802121993
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170387901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-05-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-05-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Π. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 115
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι: η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.), σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο π.δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει, στον τομέα της γυναικολογία και μαιευτικής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και όχι αποκλειστικώς: η διάγνωση ασθενειών και ειδικότερα η εκτέλεση συναφών προς τους τομείς της γυναικολογίας και μαιευτικής εξετάσεων, η διενέργεια επεμβάσεων σχετικών με την ειδικότητα της γυναικολογίας και της μαιευτικής, ως επίσης και κάθε συναφούς ιατρικής πράξεως σχετικής με την γυναικολογία και την μαιευτική. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται: 1. να διοργανώνει και να συμμετέχει τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή σε επιστημονικά σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις επιστημονικού, εκπαιδευτικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με το αντικείμενο της, 2. να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 3. να συνάπτει συμβάσεις με οιοδήποτε νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οιασδήποτε νομικής μορφής, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κ.λ.π. οργανισμούς, καθώς και με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, σχετικά με το αντικείμενό της και γενικώς να διενεργεί πάσης φύσεως δραστηριότητες ή επιχειρήσεις παρεμφερείς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με τις οικείες διατάξεις του νόμου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση