ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 , ΑΘΗΝΑ, 11526

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.


ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997487605
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138400001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-03-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-03-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ
KOINOPRAXIA TITHOREA-DOMOKOS
KOINOPRAXIA TITHOREA - DOMOKOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Κοινοπραξίας είναι, αποκλειστικά και μόνο, η εκτέλεση του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης της υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευή της επιδομής, των Η/Μ εγκαταστάσεων, της σηματοδότησης, των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων 'Γιθορέα - Δο}ΐοκός (Α.Δ. 635)», συμβατικού προϋπολογισμού 374.242.810,48 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) με τις τυχόν πρόσθετες, κατ' επέκταση εργασίες που αφορούν το Έργο και θα ανατεθούν από τον Κύριο του Έργου στην Κοινοπραξία και μέχρι πλήρους αποπεράτωσης αυτού. Το Έργο θα εκτελεστεί είτε κοινοπρακτικά είτε με γεωγραφικό διαχωρισμό του και ανάθεση των τμημάτων του στα εδώ συμβαλλόμενα μέλη της Κοινοπραξίας είτε με συνδυασμό των ανωτέρω. Στην δεύτερη και τρίτη περίπτωση, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου των Διαχειριστών, το οποίο ενεργεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος και με νεώτερο συμφωνητικό που θα υπογράφει μεταξύ της Κοινοπραξίας και των εταιρειών-μελών της θα οριστούν τα τμήματα του Έργου που θα αναλάβει κάθε μέλος της Κοινοπραξίας, οι κοινές δαπάνες της Κοινοπραξίας, οι πρόσθετες κατ’ επέκταση εργασίες που θα αναλάβει κάθε μέλος της Κοινοπραξίας σε περίπτωση ανάθεσης τυχόν πρόσθετων κατ' επέκταση εργασιών από τον Κύριο του Έργου κλπ. Όσον αφορά στην εμπειρία της κάθε εταιρείας μέλους της Κοινοπραξίας και στην διάθεση αυτής προκειμένου για την εκτέλεση του Έργου, η κάθε εταιρεία μέλος της Κοινοπραξίας δεσμεύεται για τα ακόλουθα: - Η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη ειδική εμπειρία στην επιδομή γραμμής, σύμφωνα με το άρθρο 22.7.Α1 της διακήρυξης, όπως αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα υποβληθέντα προς τούτο στον διαγωνισμό δικαιολογητικά της παρ. 23.4 της Διακήρυξης και δεσμεύεται, τόσο έναντι της Κοινοπραξίας, όσο και έναντι του Κυρίου του Έργου, ότι θα θέσει στην διάθεση της Κοινοπραξίας καθ' όλη την διάρκεια της οικείας εργολαβικής συμβάσεως, την οικονομική και χρηματοδοτική της ικανότητα, σύμφωνα με το άρθρο 23.3 της διακήρυξης, και την εμπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες της για την εκτέλεση των αναληφθεισομένων συμβατικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα - αλλά όχι περιοριστικά - την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την εμπειρία αυτή, το εξειδικευμένο προσωπικό της και τον εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και ότι άλλο απαιτείται ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες έντεχνα, ποιοτικά και εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου. Η J&P-ABAB Α.Ε. δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη ειδική εμπειρία στην επιδομή γραμμής, σύμφωνα με το άρθρο 22.7.Α1 της διακήρυξης, όπως αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα υποβληθέντα προς τούτο στον διαγωνισμό δικαιολογητικά της παρ. 23.4 πις Διακήρυξης και δεσμεύεται, τόσο έναντι της Κοινοπραξίας, όσο και έναντι του Κυρίου του Έργου, ότι Οα θέσει στην διάθεση της Κοινοπραξίας καθ' όλη την διάρκεια της οικείας εργολαβικής συμβάσεως, την οικονομική και χρηματοδοτική της ικανότητα, σύμφωνα με το άρθρο 23.3 της διακήρυξης, και την εμπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες πις για την εκτέλεση των αναληφθεισομένων συμβατικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα - αλλά όχι περιοριστικά - την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την εμπειρία αυτί], το εξειδικευμένο προσωπικό της και τον εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και ότι άλλο απαιτείται ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες έντεχνα, ποιοτικά και εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου. Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη ειδική εμπειρία στην επιδομή και την ηλεκτροκίνηση γραμμής, c^qxava με τα άρθρα 22.7.ΑΊ και 22.7. Α3 της διακήρυξης, όπως αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα υποβληθέντα προς τούτο στον διαγωνισμό δικαιολογητικά της παρ. 23.4 της Διακήρυξης και δεσμεύεται, τόσο έναντι της Κοινοπραξίας, όσο και έναντι του Κυρίου του Έργου, ότι θα θέσει στην διάθεση της Κοινοπραξίας καθ' όλη την διάρκεια της οικείας εργολαβικής συμβάσεως, την οικονομική και χρηματοδοτική της ικανότητα, σύμφωνα με το άρθρο 23.3 π-|ς διακήρυξης, και την εμπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες της για την εκτέλεση των αναληφθεισομένων συμβατικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα - αλλά όχι περιοριστικά - την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την εμπειρία αυτή, το εξειδικευμένο προσωπικό πις και τον εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και ότι άλλο απαιτείται ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες έντεχνα, ποιοτικά και εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου. Όλα δε τα μέλη της Κοινοπραξίας αποδέχονται την διάθεση των ως άνω πόρων καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης. Επίσης η Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - J&P-ABAH Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε., και η κάθε εταιρεία - μέλος ξεχωριστά που την απαρτίζει, εξασφάλισε σύμφωνα με το άρθρο 23.5 της Διακήρυξης (Επίκληση από συμμετέχοντα της ικανότητας και εμπειρίας τρίτου προσώπου) την συνεργασία: α) με την εταιρεία ALSTOM TRANSPORT S.A σύμ((>ωνα με το από 12/11/2012 Ιδιωτικό συμφωνητικό για τις εργασίες της σηματοδότησης άρθ. 22.7.Α.2 & και ηλεκτροκίνησης άρθ 22.7.Α.3 της Διακήρυξης. β) με την εταιρεία ALSTOM FERROVIARIA S.p.A σύμφωνα με το από 12/11/2012 Ιδιωτικό συμφωνητικό για τις εργασίες της σηματοδότησης άρθ. 22.7.Α.2 της Διακήρυξης. γ) με την εταιρεία SIEMENS A.G σύμφωνα με το από 12/11/2012 Ιδιωτικό συμφωνητικό για τις εργασίες της σηματοδόπισης άρθ. 22.7.Α.2 & και ηλεκτροκίνησης άρθ 22.7. Α.3 της Διακήρυξης. δ) με την εταιρεία BOMBARDIER TRANSPORTATION SWEDEN ΑΒ σύμφωνα με το από 12/11/2012 Ιδιωτικό συμφωνητικό για τις εργασίες της σηματοδότησης άρθ. 22.7. Α.2 της Διακήρυξης. ε) με την εταιρεία BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SpA σύμφωνα με το από 12/11/2012 Ιδιωτικό συμφωνητικό για τις εργασίες π·|ς σηματοδότησης άρθ. 22.7. Α.2 της Διακήρυξης. στ) με την εταιρεία ΙΝΕΟ SCLE FERROVIARE σύμφωνα με το από 22/10/2012 Ιδιωτικό συμφωνητικό για τις εργασίες της ηλεκτροκίνησης άρθ 22.7.Α.3 της Διακήρυξης. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ιδιωτικά συμφωνητικά αφ' ενός οι ως άνω εταιρείες - πάροχοι: α) ALSTOM TRANSPORT S.A β) ALSTOM FERROVIARIA S.p.A γ) SIEMENS A.G, δ) BOMBARDIER TRANSPORTATION SWEDEN AB ε) BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SpA στ) INEO SCLE FERROVIARE αναλαμβάνουν να παρέχουν την εμπειρία ,ικανότητα και υπηρεσίες προς την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - 1&Ρ-ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και προς κάθε εταιρεία - μέλος ξεχωριστά που την απαρτίζει, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης , αφετέρου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - JfeP-ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. , και η κάθε εταιρεία - μέλος ξεχωρισιά που την απαρτίζει, αποδέχεται τη διάθεση εκ μέρους τους των προαναψερόμενων πόρων, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω Σύμβασης.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση