ΒΑΚΕΗΕLLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΗΛΙΟΥ. 125 , ΤΑΝΑΓΡΑ, 32009

ΒΑΚΕΗΕLLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΗΛΙΟΥ. 125 , ΤΑΝΑΓΡΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999991424
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5578001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-04-2001
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-01-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

BAKEHELLAS ΑΒΕΕ
BAKEHELLAS ABEE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΗΛΙΟΥ. 125
  Πόλη:
ΤΑΝΑΓΡΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΑΝΑΓΡΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 2 – Σκοπός 1. Σκοποί της Εταιρείας είναι: (α) (i) Η παραγωγή, εισαγωγή, αγορά, πώληση, εμπορία και διανομή κάθε είδους αλευρωδών προϊόντων ζύμης και ζαχαροπλαστικής. (ii) Η δημιουργία δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης των παραπάνω προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (β) (i) Η απόκτηση, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους οικοπέδων και αγροτεμαχίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. (ii) Η απόκτηση, οικοδόμηση, ανακατασκευή και αναπαλαίωση, μίσθωση και εκμίσθωση, διαχείριση, αξιοποίηση, διάθεση και ανάπτυξη πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. (iii) Η εκπόνηση συναφών αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και πολεοδομικών μελετών. (iv) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων. (v) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων ακίνητης περιουσίας, ως και κάθε συναφούς με αυτήν δραστηριότητας. (γ) (i) Η ανέγερση ξενοδοχείων, κάθε μορφής ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων επί ιδιοκτήτων ή ιδιοκτησίας τρίτων οικοπέδων και η εκμετάλλευση αυτών καθώς και η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών μονάδων που ανήκουν σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. (ii) Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού. (iii) Η αγορά, πώληση, κατασκευή και μετασκευή, μίσθωση, εκμίσθωση, ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών μαρίνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (δ) (i) Η αγορά, πώληση, εμπορία, διαχείριση δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και εκμετάλλευση κάθε είδους πλοίων και σκαφών αναψυχής. (ii) Η άσκηση κάθε είδους ναυτιλιακής επιχείρησης, όπως ενδεικτικά, η ναύλωση, ασφάλιση, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 1.000 Κ.Ο.Χ., (ε) Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης επί προμήθεια για τη πώληση κάθε είδους τροφίμων, μηχανολογικού εξοπλισμού και προϊόντων λογισμικού (στ) Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαμεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων, διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού αυτών καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα με τα ανωτέρω και γενικά υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφορές στο εσωτερικό και εξωτερικό. 2. Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί: (α) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. (β) Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας, (γ) Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (δ) Να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, (ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. (στ) Να εvεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αvαγκαία, συμπληρωματική ή παρεπόμενη στους παραπάvω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη τωv εταιρικών της σκoπώv.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση