Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 & ΔΕΛΦΩΝ 1 0 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15233

Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία


ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 & ΔΕΛΦΩΝ 1 0 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094241366
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 552701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-07-1988
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-01-1989
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 & ΔΕΛΦΩΝ 1 0
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Η βιομηχανική επεξεργασία γρανιτών και λοιπών σκληρών πετρωμάτων. β) Η εκμετάλλευση λατομείων γρανιτών και λοιπών σκληρών πετρωμάτων. γ) Η εμπορία γρανιτών και λοιπών σκληρών πετρωμάτων επεξεργασμένων ή όχι. δ) Η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής ασχολούμενων με τις ανωτέρω δραστηριότητες. ε) Η συμμετοχή σε εταιρείες οιουδήποτε τύπου με τους ανωτέρω σκοπούς. στ) Η εμπορία οικοδομικών και δομικών υλικών και των παρασκευασμάτων αυτών, πρόσφορων για την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικού έργου και η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων παραγωγής αυτών. ζ) Η άσκηση πάσης επιχειρήσεως, η οποία εξυπηρετεί αμέσως τους ανωτέρω σκοπούς η) Η ανέγερση και πώληση οικοπέδων σε ιδιόκτητα ή αλλότρια ακίνητα, η εν γένει εκμετάλλευση αυτών, ως και η εκτέλεση ετέρων πάσης φύσεως τεχνικών έργων. θ) Η άσκηση παντός είδους ξενοδοχειακών ή άλλης φύσεως παρεμφερών επιχειρήσεων αναψυχής ως και τουριστικών επιχειρήσεων. ι) Η άσκηση πάσης φύσεως αγροτικών και γεωργικών επιχειρήσεων. ια) Η διενέργεια και υλοποίηση αναπτυξιακών και επιχειρηματικών σχεδίων, που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα την εμπορία, τη βιομηχανική επεξεργασία και την εκμετάλλευση των υλικών που διαθέτει η εταιρεία και γενικότερα συμβάλλουν στην οικονομική ενδυνάμωση της εταιρείας. ιβ) Η αντιπροσώπευση φυσικών και νομικών προσώπων κάθε μορφής και ενώσεων προσώπων της ημεδαπής και της αλλοδαπής που ασχολούνται με τις ανωτέρω δραστηριότητες και ιδίως με την παραγωγή και εμπορία οικοδομικών και δομικών υλικών και παρασκευασμάτων αυτών, καθώς και με την εκτέλεση πάσης φύσεως αναπτυξιακών έργων. ιγ) Η δυνατότητα της εταιρείας να συμμετέχει μόνη η σε συνεργασία ή με συμμετοχική μορφή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς για την ανάληψη εκτελέσεως ή μισθώσεως έργων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος ημεδαπού ή αλλοδαπού. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί: α} Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε σε κοινοπραξία είτε σε εταιρεία κάθε τύπου είτε σε συνεργασία κάθε μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β} Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, γ} Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε δ} Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να κάνει χρήση ημεδαπών ή αλλοδαπών σημάτων ως και δικαιωμάτων δικαιόχρησης (FRANCHISING) είτε ως δότης είτε ως λήπτης. και ε} να εγγυάται υπέρ τρίτων, εφόσον η εταιρεία συνεργάζεται με τους τρίτους και προσδοκά όφελος.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
23701200 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΣ· ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΘΟ· ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ Κύρια
46731614 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) Δευτερεύουσα
46731625 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46731631 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) Δευτερεύουσα
47524918 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) Δευτερεύουσα
47524935 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47524942 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) Δευτερεύουσα
82110000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
82110000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Λοιπή

Σύνδεση