ERGOFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΙΟΜΗΧ ΖΩΝΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 0 , ΚΟΡΩΠΙ, 19400

ERGOFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΒΙΟΜΗΧ ΖΩΝΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 0 , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999309581
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5932701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-05-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-10-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ERGOFOOD A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΙΟΜΗΧ ΖΩΝΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 0
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία των πάσης φύσεως ειδών κρεάτων , κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών, φρούτων, κατεψυγμένων ιχθύων, ζυμαρικών , ειδών αρτοποιίας ,ειδών ζαχαροπλαστικής καθώς επίσης και όλων γενικώς των ειδών τροφίμων και εμπορίου. 2. Η εισαγωγή και η εμπορία γενικά των πάσης φύσεως ειδών κρεάτων , κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών, φρούτων, κατεψυγμένων ιχθύων, ζυμαρικών , ειδών αρτοποιίας ,ειδών ζαχαροπλαστικής καθώς επίσης και όλων γενικώς των ειδών τροφίμων και εμπορίου. 3. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης όλων γενικώς των ειδών τροφίμων και ειδών εμπορίου , τόσο στο εσωτερικό της χώρας , όσο και στο εξωτερικό. 4. Η ανάληψη αντιπροσωπειών , ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων όλων γενικώς των ειδών εμπορίου. 5. Η παραγγελία, αγορά και εμπορία φασόν προϊόντων με συγκεκριμένη φίρμα. 6. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. 7. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση, στο εσωτερικό της χώρας, καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ειδών πολυκαταστημάτων και ειδών περιπτέρου. 8. Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία, επίβλεψη, συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, μονάδων ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως, ενδεικτικά, αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών σταθμών, υδροηλεκτρικών έργων κλπ, δημόσιων και ιδιωτικών. Η παραγωγή, διαχείριση, εμπορία, διάθεση, μεταφορά και εν γένει εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης, κυρίως, από ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ενδεικτικά φωτοβολταϊκή, αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, μηχανική, άνθρακα, υγρών και αερίων καυσίμων, συμπαραγωγής, ενέργεια από βιομάζα και βιοκαύσιμα κλπ). Η προμήθεια υλικών και μέσων για την υλοποίηση ενεργειακών, εν γένει, έργων. Η μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ενεργειακών υλικών και εξαρτημάτων. Η μελέτη και επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των παραπάνω εγκαταστάσεων. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης σε μηχανογραφικά προγράμματα στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών επενδύσεων. Η σύναψη συμβολαίων, συμφωνιών και διακανονισμών με άλλες εταιρίες ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά, έναντι νομίμου ανταλλάγματος και η διεξαγωγή στο όνομα τούτων των εργασιών οποιασδήποτε φύσης σχετιζομένων με τους σκοπούς της εταιρείας. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε επιμορφωτικά σεμινάρια, ερευνητικά προγράμματα, τοπικά και διεθνή συνέδρια σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας. Η εμπορία εγγυήσεων προέλευσης από ΑΠΕ. Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω προϊόντων παραγωγής ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων ή βιομηχανιών και η αντιπροσώπευση τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι κάθε είδους επενδύσεις. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξη αυτής ή/και των εταιριών στις οποίες αυτή συμμετέχει. Η εισαγωγή και εμπορία συστημάτων θέρμανσης καθώς και η εξαγωγή των ανωτέρω ειδών. Η παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων (wood?pellet) και καυσόξυλου στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων που ασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά. Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας ή συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς, παρεμφερείς ή μη σκοπούς. 9. Η δραστηριότητα και ενέργεια και οποιασδήποτε άλλης πράξης την οποία θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η απαρίθμηση του σκοπού είναι απόλυτα ενδεικτική, μπορεί δε η εταιρεία να πραγματοποιήσει και πράξεις που δεν περιγράφονται στο παρόν άρθρο, αλλά που όμως βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με το σκοπό της . Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να συμμετέχει σε άλλες υπό σύσταση ή ήδη λειτουργούσες εταιρείες παντός νομικού τύπου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση