ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΔΕΙΑΣ 11 , Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 14342

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ


ΜΗΔΕΙΑΣ 11 , Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999213571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5865101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-07-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-08-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
AIOLIKI ANAPTYXI AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΗΔΕΙΑΣ 11
  Πόλη:
Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1.- Η μελέτη, ο σχεδιασμός η κατασκευή και εκμετάλλευση παντός τύπου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας και ενδεικτικά: αιολικής, υδάτινης και λοιπών φυσικών πόρων και συναφείς δραστηριότητες. 2.- Η εκμετάλλευση και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 3.- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τη δημιουργία, απόκτηση, μεταβίβαση, οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση επιχειρήσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και γενικότερα σε κάθε μορφή ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 4.- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ένταξη τους σε επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού κράτους. 5.- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς πρώτου ή δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης για σχεδιασμό και υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων των περιοχών τους. 6.- Η ανάληψη και κατασκευή στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή ιδιωτικών και δημοσίων έργων πάσης φύσεως. 7.- Η άσκηση πάσης φύσεως οικοδομικών επιχειρήσεων επί ιδιόκτητων ή αλλοτρίων οικοπέδων είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων, επί αντιπαροχή, καθώς και η πώληση και η εκμετάλλευση αυτών. 8.- Η εκπόνηση μελετών για πάσης φύσεως τεχνικά έργα και μη. 9.- Η αξιοποίηση, εκμετάλλευση και πώληση πάσης φύσεως ακινήτων. 10.- Οι συναφείς με τα έργα παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευές, υπηρεσίες και μελέτες όπως η λήψη ανεμομετρικών στοιχείων, η χωροθέτηση των σταθμών παραγωγής, υπηρεσίες σχετικές με την αδειοδότηση των σταθμών παραγωγής και κάθε συναφής υπηρεσία. 11.- Η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής επιχείρησης και βιομηχανικής επιχείρησης ως και η άσκηση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητα. 12.- Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχουν όμοιους ή συναφείς προς τα ανωτέρω σκοπούς και παρέχουν υπηρεσίες ή διαθέτουν προϊόντα όμοια ή παρεμφερή με αυτά που εμπορεύεται και παρέχει η εταιρεία. 13.- Οι εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω προϊόντων από και προς την αλλοδαπή. 14.- Η ίδρυση παντός τύπου εταιρειών ή συμμετοχή σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρείες και κοινοπραξίες ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται ή και να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται και κάθε άλλη όμοια ή συναφής ή παρεμφερής εργασία με τα ανωτέρω στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και η αγορά ακινήτων και αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την υλοποίηση του σκοπού της. Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να διευρύνεται και να τροποποιείται.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κύρια
26519000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42992000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46741311 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
70221212 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
71112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Δευτερεύουσα
71112400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71113102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
74101900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση