(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)GIGAWATT ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 274 , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13675

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)GIGAWATT ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 274 , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800752494
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139613701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-07-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-07-2016
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)GIGAWATT Ι.Κ.Ε.
GIGAWATT P.C.
(YPO EKKATHARISI)GIGAWATT I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 274
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Σκοπός της εταιρίας είναι: 1. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφορά, διακίνηση και διάθεση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, υλικών , φωτιστικών , λαμπτήρων και άλλων συναφών ειδών. 2. Η εμπορία Ηλεκτρολογικού Υλικού κάθε φύσεως Βιομηχανικής, Βιοτεχνικής και Οικιακής χρήσης, προέλευσης εσωτερικού ή αλλοδαπής. 3. Η εμπορία κάθε φύσης αντικειμένου που έχει σχέση με τον Ηλεκτρισμό. 4.Η άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου υπό καθεστώς ανεξάρτητο, σε σχέση με τα άνω προϊόντα ελληνικά ή ξένα έναντι προμήθειας ή αμοιβής. 5.Η άσκηση εμπορίας Ηλεκτρολογικού υλικού & ηλεκτρονικού υλικού, εγκαταστάσεων ή μη και η εμπορία φωτιστικών σωμάτων , λαμπτήρων ή άλλης επαγγελματικής χρήσης. Η έκταση του περιεχομένου του όρου ηλεκτρολογικό υλικό, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις εφαρμογές του ηλεκτρισμού γενικά. 6. Η επέκταση δραστηριοτήτων σε προϊόντα και υπηρεσίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας. 7. Η αντιπροσώπευση αξιόπιστων προϊόντων ή και τα συναφή τους, επώνυμων οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται. 8.Η δραστηριότητα σε επαγγελματικό – αρχιτεκτονικό φωτισμό, φωτισμό εσωτερικού χώρου , ηλεκτρολογικό υλικό και ενεργειακές λύσεις. 9. Η ανάπτυξη και άσκηση οποιαδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας που άπτεται με τους σκοπούς της εταιρείας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 10.Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, υπηρεσιών επιμόρφωσης και επανακατάρτισης και η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων. 11. Η συμμετοχή σε κρατικούς ή δημόσιους διαγωνισμούς και γενικά σε κάθε είδους διαγωνισμούς για προμήθειες εμπορευμάτων της εν λόγω εταιρείας 12. Η εταιρεία με απόφαση του Διαχειριστή της μπορεί να συμμετέχει σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να ιδρυθούν εταιρείες κάθε μορφής και εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή ακόμα να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς περιλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, όπως επίσης και να αναλαμβάνει την διοίκηση τους άσχετα με τον τόπο εγκατάστασης τους και του δικαίου που τις διέπει. 13. Η σύναψη συμβάσεων και συνεργασιών πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο με ιδιωτικού ή δημόσιους φορείς της Ελλάδος ή του Εξωτερικού με σκοπό το κέρδος ή την τεχνολογική πρόοδο και την τεχνογνωσία της εταιρείας. 14.Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να εξασκείται με την ευρύτερη δυνατή έννοια σε οποιαδήποτε εφαρμογή. 15. Διάθεση , προβολή και πώληση των ανωτέρω αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρείας μπορεί : Να ιδρύει υποκαταστήματα , εντός ή και εκτός Ελλάδας . Να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες ή επιχειρήσεις Ελληνικές ή αλλοδαπές που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν που έχουν τον ίδιο και σχετικό σκοπό και γενικά να προβαίνει σε κάθε λογής σχετική ή συναφή ή παρεπόμενη ή εξυπηρετική προς τον σκοπό της Εταιρικής πράξης . Να διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια , συζητήσεις και να συμμετέχει σε προγράμματα που άπτονται των θεμάτων τόσο σε ευρωπαϊκό , διεθνές όσο και εθνικό επίπεδο. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση