ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 45 , ΑΘΗΝΑ, 11141

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 45 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998885119
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6586501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-11-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-11-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΛ.ΤΕ. Ε.Π.Ε.
EL.TE. E.P.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 45
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΤΗΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1'. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημόσιων, δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για την οποία απαιτείται ή όχι ειδικό πτυχίο εργολήπτη δημοσίων έργων οποιοσδήποτε κατηγορίας και τάξης. 2’. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών. 3 . Η συμμετοχή η αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις ελληνικές και ξένες που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 4'. Η συμμετοχή σε ναυτιλιακές εταιρείες ή αγορά πλοίων ή μεριδίων ή μετοχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο άσκηση ναυτιλιακής εμπορίας με την ευρύτερη δυνατή έννοια. 5. - Η ανέγερση ή αγορά ή εκμίσθωση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων και γενικά συναφών επιχειρήσεων. 6. - Η εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία αδρανών υλικών. 7’. Η δημιουργία και εκμετάλλευση βιοτεχνίας επεξεργασίας προϊόντων λατομείου κάθε είδους και η παραγωγή και εμπορία άμμου και κάθε είδους αμμωδών υλικών. 8’. Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανίας κατασκευής και πώλησης έτοιμου σκυροδέματος. 9’. Η παραγωγή και εμπορία ασφαλτομειγμάτων, ασφαλτοσκυροδέματος και κάθε είδους ασφαλτικού υλικού. 10'. Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία κάθε είδους οικοδομικών και οδοποιητικών προϊόντων και υλικών. 11'. Η διενέργεια κάθε είδους χωματουργικών, οδοποιητικών και τεχνικών εργασιών, τεχνικών έργων και γενικά πάσης φύσεως έργων. 12'. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους εργολαβιών προς κατασκευή κάθε μορφής Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και ιδιωτικών έργων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 13’. Η εμπορία κάθε είδους πετρελαιοειδών και ασφαλιστικών προϊόντων και η εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά η εμπορία κάθε είδους πετρελαιοειδών και ασφαλιστικών προϊόντων και υλικών. 14'. Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας και εμπορίας κάθε είδους πετρελαιοειδών προϊόντων. 15’. Η μεταφορά με ιδιόκτητα αυτοκίνητα της εταιρείας των προϊόντων, που αυτή θα παράγει και θα εμπορεύεται. 16’. Η μεταφορά των προϊόντων της εταιρείας με χερσαία, θαλάσσια και αεροπορικά μέσα. 17'. Η συμμετοχή σιη σύσταση ή εξαγορά μετοχών και η συμμετοχή, με οποιαδήποτε μορφή, σε εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Όλες αυτές τις δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκχελεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία). 18'. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν εταιρείες ή επιχειρήσεις εμπορικές ή βιοτεχνικές ή βιομηχανικές οιουδήποτε εταιρικού τύπου, των οποίων το αντικείμενο εργασιών θα είναι παρεμφερές ή όμοιο με αυτό της παρούσας εταιρείας. 19'. Η αντιπροσώπευση, συνεργασία ή συγχώνευση με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εμπορικούς και βιοτεχνικούς ή βιομηχανικούς οίκους, ομοειδούς ή συναφούς αντικειμένου. 20'. Κ πάσης φύσεως εμπορία μηχανημάτων, φορτηγών αυτοκινήτων και επιβατηγών. 21 ’. Η εκμίσθωση εστιατορίων γενικά. Ο σκοπός της εταιρείας είναι κερδοσκοπικός. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων προς ή υπέρ εταιρειών οποιοσδήποτε νομικής μορφής, καθώς και προς ή υπέρ τρίτων με αντιικείμενο όμοιο ή παρεμφερές με αυτό της παρούσας εταιρείας και γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχουσα ενδεικτικά προς το σκοπό αυτό εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καθώς επίσης πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42112005 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΠ Κύρια
1611008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
1611013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
23991300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΑ ΛΙΘΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Η ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δευτερεύουσα
2401004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
25111000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ Δευτερεύουσα
33204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
38111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΧ Δευτερεύουσα
38112900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41202003 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42111000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΜΑΞΙΤΩΝ ΟΔΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
42212200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42212300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ), ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43997000 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46191006 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46731650 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΣΟΣΚΥΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ) Δευτερεύουσα
74901200 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
81211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα

Σύνδεση