ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

18ΧΛΜ Λ ΠΑΡΝΗΘΟΣ , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13671

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


18ΧΛΜ Λ ΠΑΡΝΗΘΟΣ , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 082954246
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2910501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-10-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-02-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Κ.ΕΥΔΑΙΜΩΝ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
K.EYDAIMON & SIA E.P.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
18ΧΛΜ Λ ΠΑΡΝΗΘΟΣ
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1] Η εμπορία οικοδομικών υλικών καθώς και οι χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως και εν γένει εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλι-κών και πάσα συναφή προς τα ανωτέρω δραστη-ριότητα, 2] Το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο α] καυσόξυλων, β] ξυλανθράκων γ] τυποποιημένων τζακιών και τζακιών όλων ειδών [ενδεικτικά αναφέρεται ενεργειακά τζάκια] και δ] θερμα-στρών πετρελαίου και καυσοξύλων ως και η εμπορία συναφών με αυτά ειδών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξω-τερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασ-δήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρεί-ες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ κα-θώς και κοινοπραξίες, με οποιαδήποτε εταιρι-κή ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπρο-σωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκει-ται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφε-ρή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση