ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ) 20-22 , ΑΘΗΝΑ, 10677

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ) 20-22 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800765810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140138701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-10-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-10-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Praxis Factor S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ) 20-22
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Να σχεδιάζει, παράγει, συναρμολογεί, αγοράζει, πωλάει, μισθώνει, εγκαθιστά και συντηρεί δημόσια και ιδιωτικά τηλεπικοινωνιακά και σηματοδοτικά συστήματα και εξοπλισμό, μηχανές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές υλικά και καλώδια τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας. β) Να αποκτά, κατέχει και χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (KNOW-HOW) τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας. γ) Να ενεργεί δι' ίδιο λογαριασμό ή ως αντιπρόσωπος άλλων οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών και να αντιπροσωπεύει ξένους οίκους ως εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγών, ειδών συναφών προς τα ανωτέρω τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας. δ) Η διαχείριση ακινήτων και τίτλων, ε) Η αγορά και πώληση ακινήτων, ζ) Συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής και επενδυτικής φύσεως σχετικά με ακίνητα και άλλων ειδών πάγια και επενδύσεις, η) Διοργάνωση σεμιναρίων οικονομικής φύσεως για την προβολή των παραπάνω δραστηριοτήτων, θ) Διαχείριση ή απόκτηση απαιτήσεων Πιστωτικών Ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015 και άλλους ισχύοντες κατά περίπτωση Νόμους) ι) Διαχείριση επενδυτικών σχημάτων μέσω συλλογικής χρηματοδότησης. κ) Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση σχετική ή συναφή άμεσα ή έμμεσα προς τα παραπάνω αναφερόμενα. λ) Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση