(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΣΑΜΠΙ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική Βιομηχανική Εταιρία

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 352 , ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15341

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΣΑΜΠΙ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική Βιομηχανική Εταιρία


ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 352 , ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094287960
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 665401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-08-1990
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-09-1990
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΣΑΜΠΙ Α.Ε.
SABI S.A.
(YPO EKKATHARISI) SAMPI A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 352
  Πόλη:
ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Η εν τη ημεδαπή ή τη αλλοδαπή αντιπροσώπευσις εταίρων ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών, βιομηχανικών, τεχνικών, μελετητικών, κατασκευαστικών οίκων. β. Η εις την ημεδαπήν ή αλλοδαπήν εμπορία και επί κέρδει πάσης φύσεως και παντός είδους βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή γεωργικών προϊόντων, εμπορευμάτων, πρώτων υλών, μηχανημάτων και αγαθών εν γένει. γ Η εκπδνησις μελετών πάσης φύσεως τεχνικών δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, η εκτέλεσις (κατασκευή, επίβλεψις) πάσης φύσεως τεχνικών δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, και ιδία έργων οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών, δι ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν του Ελλ. Δημοσίου, Δήμων ή κοινοτήτων ή νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων καί η επί κέρδει ανέγερσις πάσης φύσεως οικοδομών δ' ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων εις οικόπεδα της ιδιοκτησίας της ή εις οικόπεδα τρίτων. 2.Δια την επίτευξιν του εταιρικού σκοπού η εταιρία δύναται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου: Να συμμετέχη καθ' οιονδήποτε ποσοστόν εις οιαδήποτε επιχείρησιν ή φορέα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οιουδήποτε εταιρικού τύπου έχοντος συναφή σκοπόν, Να συνεργάζηται μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ οιονδήποτε τρόπον, Να συνάπτη πάσης φύσεως συμφωνίας μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πρός προώθησιν του εταιρικού σκοπού, Να συμμετέχη εις κοινοπραξίας πάσης φΰσεως, Να διενεργή πάσαν δραστηριότητα ή πράξινρητώς ή μη ρητώς διατυπουμένην εν τω παρόντι καταστατικά)αναγκαίαν δια την ττροώθησιν της ev γένει εταιρικής δραστηριότητος και των εταιρικών επιδιώξεων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46611000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κύρια
46611100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46611101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46611120 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΡΑΣ, ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
46611207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ, ΠΑΡΚΑ Η ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ Δευτερεύουσα
47524700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
47524704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
47524713 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Η ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ Δευτερεύουσα
47788801 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση