«STORE YOUR CAR ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ , ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, 18233

«STORE YOUR CAR ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ , ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998536976
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131126001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-09-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-10-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

STORE YOUR CAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η φύλαξη, αποθήκευση και μακροχρόνια στάθμευση συλλεκτικών, ιστορικών και εν γένει πολυτελών αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων. 2. Η φύλαξη και αποθήκευση σκαφών, φορτηγών αυτοκινήτων, κιβωτίων, οικοσκευών, εμπορευμάτων, αρχείων και λοιπών αντικειμένων για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων. 3. Η απόκτηση της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή δικαιώματος χρήσης ακινήτων (με αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, εκμίσθωση, χρησιδάνειο, δωρεάν παραχώρηση, leasing, αναδοχή leasing ή άλλες συμβάσεις) και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων προς το σκοπό δημιουργίας χώρων κατάλληλων για τις εργασίες της εταιρίας και ειδικότερα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την μακροχρόνια στάθμευση και φύλαξη συλλεκτικών και πολυτελών αυτοκινήτων, καθώς και για την αποθήκευση λοιπών ειδών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων σκαφών, φορτηγών αυτοκινήτων, κιβωτίων. 4. Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση, η συλλογή, η χρήση για διαφημιστικούς λόγους, η συμμετοχή σε εκθέσεις και αγώνες, και η παντός είδους εκμετάλλευση αυτοκινήτων, μεταχειρισμένων ή καινούργιων. 5. Η διενέργεια παντός είδους εργασιών επί των φυλασσομένων αυτοκινήτων κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο σταθμεύσεως και εν γένει η διαχείρισή τους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένη την δυνατότητα συντήρησης ή ανακατασκευής στο συνεργείο της εταιρείας ή τρίτων με την επίβλεψή της. 6. Η παροχή πάσης φύσεως οικονομικών, εμπορικών και τεχνικών υπηρεσιών σε σχέση με την αγορά και πώληση αυτοκινήτων με ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. 7. Η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους προιόντων σχετικά με τα αυτοκίνητα, ενδεικτικά αναφερομένων αναλώσιμων ειδών, ανταλλακτικών, αξεσουάρ αυτοκινήτων, καλυμμάτων, βιβλίων, φωτογραφιών κ.ο.κ. 8. Η οργάνωση, διαχείριση, διοίκηση, λειτουργία, ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων, υπογείων ή υπεργείων, ανοικτών ή στεγασμένων, καθώς και πλυντηρίου και συνεργείου αυτοκινήτων, και κάθε δραστηριότητα ή πράξη και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρηματικής δράσης στο πλαίσιο του αντικειμένου αυτού. 9. Η μεταφορά αυτοκινήτων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων προς και από τον χώρο στάθμευσης και φύλαξης για την παραλαβή τους ή την παράδοση στον πελάτη. 10. Η διενέργεια όλων των ενεργειών, πράξεων ή δικαιοπραξιών που είτε είναι παρεπόμενες με τις ανωτέρω είτε αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους. 11. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί α) να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία και να συνεργάζεται με αυτές. β) να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει franchising είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος. γ) να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε ομοειδείς με την εταιρία σκοπούς. δ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 τουΝ. 4548/2018. 12. Οι σκοποί της εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση