ΜΑΝΙΟΣ CINE TOOLS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ 12 , ΑΘΗΝΑ, 11522

ΜΑΝΙΟΣ CINE TOOLS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ 12 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 998297069
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8216701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-04-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-05-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ 12
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Εισαγωγές - εξαγωγές - εμπορία - μισθώσεις - επισκευές, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών φακών, μηχανημάτων και εξαρτημάτων. 1) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη χρήση και εγκατάσταση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο. 2) Η δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 3) Η ιστοφιλοξενία (web-hosting). 4) Οι πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικού μαγαζιού (e-shop). 5) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και γενικά κάθε εκδήλωσης για την προώθηση της γνώσης και την εν γένει κατάρτιση ανθρωπίνου δυναμικού για την επισκευή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών φακών, μηχανών λήψεων, την χρήση και εγκατάσταση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο Οποιοσδήποτε άλλος σκοπός είναι συναφής και άρρηκτα συνδεδεμένος με την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, α) Να αντιπροσωπεύει και εν γένει με κάθε τρόπο συνεργάζεται και εκπροσωπεί, οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κοινοπραξία ημεδαπό και αλλοδαπό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, β) Να συνεργάζεται, συμπράττει και εν γένει συνάπτει συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κοινοπραξίες με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να συμμετέχει, αναλαμβάνει και εκτελεί έργα συναφή με τους σκοπούς της, τα οποία δημοπρατούντα ή και με την δια απευθείας ανάθεση της ανατίθενται από οποιονδήποτε φορέα Δημοσίου, Δημοτικού και Ιδιωτικού Δικαίου, δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση