ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 17 , ΑΘΗΝΑ, 11141

ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 17 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998628545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8631801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-01-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-01-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 17
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΤΗΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Εκδόσεις βιβλίων ημερησίου ή περιοδικού τύπου, εντύπων κλπ συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας. 2. Η παροχή Οικονομικών-Νομικών και Τεχνικών συμβουλών σε επιχειρήσεις, Οργανισμούς νομικά και φυσικά πρόσωπα καθώς και σε φορείς του Δημοσίου Τομέα. 3. Η παροχή συμβουλών ασφαλείας-πυρασφάλειας- πυροπροστασίας, πολιτικής προστασίας σε Ο.Τ.Α επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού καθώς και Δημοσίου Τομέα. 4. Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αυτοψίας, τεχνικών εκθέσεων και εγκληματολογικών διερευνήσεων για κάθε είδους εγκλήματα, που επιδέχονται των άνω ενεργειών. Η εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεως σχετικά με τα θέματα και τους σκοπούς της εταιρείας. 5. Η εκπόνηση, η οργάνωση εκπαιδευτικών και η πραγματοποίηση προγραμμάτων και σεμιναρίων για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προσωπικού που ασχολείται με θέματα ασφαλείας (SECURITY) πυροπροστασίας, πυρασφάλειας διάσωσης, διαχείρισης κρίσεων και πολιτικής προστασίας και η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). 6. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας, και εξοπλισμού παντός τύπου, είδους και χώρας προέλευσης ανάλογου με τους σκοπούς της εταιρείας. 7. Η διοργάνωση και πραγματοποίηση εκθέσεων, ημερίδων εκδηλώσεων κλπ εγχώριων και διεθνών αναλόγων προς τους σκοπούς της εταιρείας. 8. Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, πυρασφαλείας πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας σε κάθε ενδιαφερόμενο. 9. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ειδών πυροσβεστήρων και λοιπών ειδών πυρασφαλείας. 10. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο βιβλίων, φυλλαδίων και έντυπου υλικού. 11. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε κάθε άλλο συναφές αντικείμενο, για κάθε νέο αντικείμενο που θα προκύψει ανάλογα με το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. 12. Η ανάληψη αντιπροσωπειών στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή συναφών οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού. 13. Κάθε εργασία αποβλέπουσα στην εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή συναφών μ' αυτούς διεξαγόμενη είτε για λογαριασμό της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων. 14. Η εταιρία δύναται δια πλειοψηφικής αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων να ιδρύει ή όπου συμπράττει στην ίδρυση επιχειρήσεων προς αυτούς ως άνω σκοπούς, να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας ή συνεταιρισμού σε ομοειδείς ή συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς προς την εταιρεία σκοπούς. 15. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα και εξειδικευμένους επιστήμονες, αναλόγων ειδικοτήτων (Νομικούς, Δικηγόρους, Οικονομολόγους, πυρομηχανικούς πραγματογνώμονες, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες κλπ) καθώς και με νομικά πρόσωπα, φορείς, οργανισμούς, εργαστήρια κλπ Δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου με οποιοδήποτε τρόπο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
84251100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Κύρια
46492103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΦΥΛΛΑ Δευτερεύουσα
46691981 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
47616103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47788818 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
70221510 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
71121306 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Δευτερεύουσα
74901500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
80300000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
84251900 ΑΛΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
85591304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση