VOSKI ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥ 16 , ΣΑΡΩΝΙΔΑ, 19013

VOSKI ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥ 16 , ΣΑΡΩΝΙΔΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800783446
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140794501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-12-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-12-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥ 16
  Πόλη:
ΣΑΡΩΝΙΔΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι η επιχείρηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: Να αγοράζει, να αποδέχεται με τον τύπο της δωρεάς, να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή ως εισφορά σε είδος προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ή με άλλο τρόπο να αποκτά ή να κατέχει οποιαδήποτε γη, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, οικοδομικές άδειες, και οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι υποθηκευμένη, βεβαρημένη ή όχι) η οποία κρίνεται επωφελής για την εν γένει λειτουργία και τις εργασίες της εταιρείας. Να διαχειρίζεται, να συντηρεί, να θέτει σε λειτουργία, να κατασκευάζει, να ανακατασκευάζει, να μετατρέπει, να επεκτείνει, να επισκευάζει, να βελτιώνει, να διασκευάζει να επιπλώνει, να διακοσμεί να ελέγχει, να κατεδαφίζει, να αντικαθιστά οποιαδήποτε καταστήματα γραφεία, διαμερίσματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή ύδρευσης, και να επιχειρεί οποιαδήποτε άλλα έργα, οικοδομές, τεχνικές εγκαταστάσεις και οιασδήποτε φύσεως διευκολύνσεις ή κατασκευές, όπως η εταιρεία θα έκρινε επιθυμητές για τους σκοπούς των εργασιών της επί ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων καθώς και να συνάπτει οιουδήποτε είδους συμβάσεις με οιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την πραγματοποίηση και εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και έργων τις οποίες η εταιρεία θα έκρινε επιθυμητές για τους σκοπούς της λειτουργίας και των εργασιών της και να συνεισφέρει, να επιχορηγεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να μετέχει στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχο τους. Να βελτιώνει, ανταλλάσσει, εκμισθώνει ή με άλλο τρόπο παραχωρεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, πωλεί, εκποιεί, χορηγεί ως δωρεά, επωφελείται και παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν ακίνητη περιουσία, δικαιώματα, προνόμια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία. Να αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, να δίνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή ως δωρεάν παραχώρηση, να επιβαρύνει, ή να υποθηκεύει όλη ή οποιοδήποτε μέρος της ακίνητης ιδιοκτησίας της ή δικαιωμάτων επί αυτής με τους όρους που κάθε φορά καθορίζει η εταιρεία. Να διαθέτει την προαναφερόμενη ακίνητη περιουσία της ή τη χρήση της έναντι αποζημιώσεως, ενοικίου, πώλησης, ανταλλαγής ή με οποιουσδήποτε άλλους τρόπους και να διαθέτει και χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία της για το συμφέρον της και να παρέχει ή εξασφαλίζει την παροχή από άλλους οποιασδήποτε εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, ανάγκης ή απαίτησης οποιασδήποτε φύσεως σχετικά με την ανωτέρω περιουσία. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και γενικά κάθε φύσεως νομικών ή φυσικών προσώπων. Η διενέργεια όλων των ανωτέρω πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια, ως και η διαμεσολάβηση για την διενέργεια των πράξεων αυτών μεταξύ τρίτων. Χωρίς περιορισμό των προαναφερομένων και για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που υφίσταται ή πρόκειται να συσταθεί με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό. Να συνεργάζεται, να εξαγοράζει και να συγχωνεύεται με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή να παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγυήσεις υπέρ αυτών ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή/και νομικού προσώπου ενώπιον οποιασδήποτε τράπεζας, φυσικού ή νομικού προσώπου ή φορέα κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα. Να επιχειρεί και κάθε συναφή με τις παραπάνω δραστηριότητες πράξη, όπως, για παράδειγμα, να εγκαθιδρύει, να προάγει την ίδρυση και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό την απόκτηση οποιουδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή προώθηση οποιουδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι προορίζεται να ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία. Ειδικότερα η Εταιρεία μπορεί για την επίτευξη του σκοπού της να μετέχει σε άλλες εταιρείες με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και κάθε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κύρια
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
43999002 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
55201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
55201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
55901901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση