ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΜΟΥ Ο.Ε.

Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 105 , ΑΘΗΝΑ, 11523

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΜΟΥ Ο.Ε.


Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 105 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998298552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8766901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-04-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-04-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ENVITY O.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 105
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

α) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, β) εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (π.δ. 407/86), γ) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό, εφαρμογή και τελική πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και λοιπών Συστημάτων, δ) εκπόνηση μελετών επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων (αέρια, υγρά, στερεά), ε) έλεγχος και παρακολούθηση συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων, στ) εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών σε ό,τι δεν καλύπτεται από τα ως άνω (αναπτυξιακές, χωροταξικές, οικονομοτεχνικές, μελέτες διαχείρισης φυσικών πόρων, ενεργειακές μελέτες, στρατηγικές περιβαλλοντικής εκτίμησης), ζ) συμμετοχή αυτόνομα, αλλά και μέσω κοινοπραξίας σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η) συμμετοχή σε κάθε τύπου εταιρίες, προυπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες, κεφαλαιουχικές και προσωπικές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 1.Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία δύναται: α) να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να νοικιάζει, να μισθώνει χρονομεριστικώς (timesharing) ακίνητα, καθώς και αυτοκίνητα, μηχανήματα και εξοπλισμό, β) να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού και ιδιαίτερα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το αντίστοιχο νομοθετικό καθεστώς του κράτους υποδοχής. Σημειώνεται ότι για την ίδρυση υποκαταστημάτων απαιτείται μόνον ομόφωνη γραπτή απόφαση όλων των εταίρων, δεν απαιτείται δηλαδή τροποποίηση του καταστατικού, γ) να αγοράζει και να μισθώνει συναφείς επιχειρήσεις, δ) να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ε) να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πίστωσης με τράπεζες και με ιδιώτες, στ) να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και οι ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. θ)παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικά έργ ( μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, χώροι διάθεσης αποβλήτων, κα) υπηρεσίες διαχείρισης τεχνικών έργων και συντονισμού υπεργολάβων, ι)δινέργεια μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κύρια
70221105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
70221505 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
71121501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
71201900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
71201900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
72191501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
74901300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση