ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ GENERAL SERVICE STATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΝΙ 9 , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12242

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ GENERAL SERVICE STATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΜΑΡΚΟΝΙ 9 , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999089198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9117101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-12-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-12-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GENERAL SERVICE STATION ΜΟΝ.ΕΠΕ
GENERAL SERVICE STATION MON.EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΡΚΟΝΙ 9
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση πρατη- ρίου υγρών καυσίμων, ο εισαγωγές και εξαγωγές πε- τρελαιοειδών ειδών όπως βενζίνης, πετρελαίου κί- νησης καθώς και λιπαντικών ειδών (ορυκτέλαια, πάσης φύσεως έλαια κλπ). Η άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας καυσίμων, πετρελαίου οικιακής ή μη χρήσεως, υγραερίου, άνθρακα άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών ειδών καθώς και ξυ- λείας. Η άσκηση εμπορίας ανταλλακτικών, ελαστικών και λιπαντικών αυτοκινήτων, χημικών προϊόντων, παραγώγων πετρελαίου και συναφών ειδών. Η άσκηση λιανικού εμπορίου καυσίμων κίνησης σε εξειδικευ- μένα καταστήματα καθώς και άλλων μεσαίων ελαίων πετρελαίου, μεσαίων παρασκευασμάτων, άλλων μερών και εξαρτημάτων των Π.Δ.Κ.Α. σε όλων των ειδών τα αυτοκίνητα και οχήματα. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο παροχή υπηρεσιών σε πολυκατοικίες (όπως ενδεικτι- κά και όχι περιοριστικά η έκδοση κοινοχρήστων, επισκευές και συντηρήσεις λεβητοστασίων, υδραυλι- κών, ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων πο- λυκατοικιών), καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε ¦ ¦ τροχοφόρα οχήματα. Η δημιουργία εξωτερικών και εσωτερικών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και η πα- ροχή κάθε βοήθειας και υπηρεσίας όπως πλυσίματος, γυαλίσματος επιδιορθώσεως και ανταλλαγής εξαρτη- μάτων που έχουν πρόβλημα και γενικά ότι απαιτεί- ται για την καλύτερη πορεία κάθε οχήματος. Η σύ- σταση συνεργείων αυτοκινήτων, βουλκανιζατέρ και μικροφανοποιείων και η παροχή κάθε υπηρεσιών σχε- τικών με αυτά. Οι βιολογικοί καθαρισμοί αυτοκινή- των. Επίσης η δημιουργία και εκμετάλλευση κατα- στήματος πωλήσεως ειδών αυτοκινητιστή και γενικώς ειδών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των διερχομένων οχημάτων, όπως τυποποιημένα προϊόντα, γλυκά ανα- ψυκτικά κτλ (MARKET), υπηρεσίες που παρέχονται απο εστιατόρια σε πακέτο (ΚΑΔ 5610911) και υπηρε- σίες που παρέχονται απο καταστήματα αναψυκτηρίων χωρίς παροχή καθίσματος (ΚΑΔ 56101912), η εμπορία καπνοβιομηχανικών προϊόντων και συναφών ειδών, η εκμετάλλευση καντίνας, εστιατορίου, ταβέρνας κ.τ.λ. Με τους ανωτέρω σκοπούς και αντικείμενα η εταιρεία θα δύναται συμμετέχει σε διαγωνισμούς για ανάθεση προμηθειών του Δημοσίου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47308101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Κύρια
45202105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
45203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
45321201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46711300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47300000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47788500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
47788503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52212402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
56101301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση