ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ Α.Ε.

ΛΑΟΔΙΚΗΣ 28-30 , ΓΛΥΦΑΔΑ, 16674

ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ Α.Ε.


ΛΑΟΔΙΚΗΣ 28-30 , ΓΛΥΦΑΔΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998725124
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6943901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-02-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-02-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

BARINOTIA GENERAL ENTERPRISES S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΑΟΔΙΚΗΣ 28-30
  Πόλη:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1α) Αγορά, πώληση, μίσθωση, ανταλλαγή, παραχώρηση χρήσης, ανοικοδόμηση πάσης φύσεως ακινήτων, καθώς και σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και εμπραγμάτων ασφαλειών επ' αυτών, β) Εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας και υπεκμίσθωση ακινήτων που η εταιρία έχει μισθώσει από τρίτους, γ) Εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρία κατά κυριότητα ή που κατέχει με βάση κάθε είδους έννομη σχέση. 2) Αγορά, πώληση, κατοχή, εκμετάλλευση, εκμίσθωση, μίσθωση, διαχείριση αγροτικών ακινήτων, ιδιόκτητων ή αλλοτρίων. 3) Η γεωργική κτηνοτροφική τουριστική εκμετάλλευση εκτάσεων και ακίνητων ως και η αγορά, παραγωγή, εμπορία τυποποίηση πόσης φύσεως γεωργικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών ζωοτροφικών προϊόντων, καθώς και η εξαγωγή αυτών στην αλλοδαπή, και ειδικότερα: (α) Γεωργικές δραστηριότητες κάθε είδους, όπως η καλλιέργεια, συγκέντρωση, παραγωγή, επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία σπόρων, φυτών, δένδρων (ελαιοδένδρων, αμπελιών κλπ.), οπωροκηπευτικών και παντός άλλου παρεμφερούς με την ως άνω περιγραφόμενη δραστηριότητα προϊόντος. Επίσης η ανάπτυξη και εκμετάλλευση μονάδων σποροπαραγωγής, μονάδων βιολογικής καλλιέργειας, μονάδων θερμοκηπίων, κηπουρικής, ανθοκομίας και φυτοκομίας. (β) Η ανάπτυξη, εκμετάλλευση και εμπορία ελαιοτριβείων, τυποποιητηρίων και συσκευαστηρίων ελαιόλαδου. (γ) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση αγροτουριστικών καταλυμάτων, πρατηρίων/ εκθετηρίων αγροτουριστικών προϊόντων ως και επιχειρήσεων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων. (δ) Η ανάπτυξη, εκμετάλλευση μονάδων και εγκαταστάσεων πρόσφορων για την καλλιέργεια, συγκέντρωση, παραγωγή, επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. (ε) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας (άνεμος, ύδωρ, ήλιος κ.α.) για σκοπούς κάλυψης ιδίων ενεργειακών αναγκών. (στ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με ανέγερση, αγορά, μίσθωση ξενοδοχείων, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων. 4)Η άσκηση δραστηριοτήτων κατασκευαστικών, οικοδομικών επιχειρήσεων, ανέγερση οικοδομών σε ιδιόκτητα ή αλλότρια ακίνητα, είτε από την ίδια, είτε με ανάθεση σε τρίτους εργολάβους και με το σύστημα της αντιπαροχής και η εμπορία και εκμετάλλευση των ανεγειρόμενων οικοδομών. 5)α) Η εισαγωγή, εκμετάλλευση, παραγωγή, συμπαραγωγή, προώθηση, πώληση και εμπορεία ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων ηλεκτρικής ενέργειας μέσω κατασκευής εκμετάλλευσης συστημάτων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κάθε είδους, ενδεικτικά αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και άλλων ενεργειακών πόρων, η ίδρυση, δημιουργία και λειτουργία έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ενεργειακών πόρων καθώς και η κτήση με οποιοδήποτε τίτλο εδαφικών εκτάσεων και ακινήτων για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων. β) Η έκδοση περιβαλλοντικών μελετών και πιστοποιητικών και η εκπόνηση, αξιολόγηση και διαχείριση ή αντιπροσώπευση πάσης φύσεως αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων και των εφαρμογών τους στον τομέα της ενέργειας, γ) Η εμπορία ειδών, εξαρτημάτων, υλικών, συστημάτων για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 6) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, παροχή υπηρεσιών χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 7)Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της, η εταιρία έχει τη δυνατότητα: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, β) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. γ) ν’ αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό, δ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ε) να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και με οποιοδήποτε προβλεπόμενο από το νόμο τρόπο συγχώνευσης, στ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων με την επιφύλαξη όλων των σχετικών διατάξεων που προβλέπονται από το νόμο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση