ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ι.Κ.Ε.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 51 , ΒΟΥΛΑ, 16673

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ι.Κ.Ε.


ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 51 , ΒΟΥΛΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800496678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125682601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-05-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-05-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ι.Β.Υ. Ι.Κ.Ε.
I.B.Y ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
I.V.I SINGLE MEMBER P.C
I.B.Y MONOPROSOPI I.K.E
I.V.I. P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 51
  Πόλη:
ΒΟΥΛΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΟΥΛΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1 .1. Η διεξαγωγή έρευνας, η εκπόνηση μελετών και αναλύσεων, και η μεταφορά τεχνογνωσίας, στον τομέα των έργων υποδομής και των συναφών με αυτά κτιριακών και πολεοδομικών αναπτύξεων με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής, οικονομικής, και κοινωνικής βιωσιμότητα ς των έργων αυτών. Στα πλαίσια των έργων υποδομής περιλαμβάνονται ενδεικτικά , η παραγωγή, διανομή και κατανάλωση ενέργειας η διαχείριση υδάτινων πόρων· τα δίκτυα μεταφορών· οι τηλεπικοινωνίες τα δίκτυα παραγωγής, διανομής, και κατανάλωσης τροφίμων· η διαχείριση αποβλήτων· οι κοινωνικές υποδομές (εκπαίδευση, αθλητισμός, νοσηλεία και περίθαλψη, πολιτισμός κλπ)· καθώς και τα συναφή με αυτά κτίρια και πολεοδομικές αναπτύξεις μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. 3.1.2. Η παραγωγή νέας γνώσης και εφαρμοσμένης έρευνας συναφών προς τα αντικείμενα του όρου 3.1.1 του παρόντος καταστατικού. 3.1.3. Η έρευνα, ανάπτυξη, και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών και τεχνολογιών ανάλυσης, σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής, διαχείρισης, και ανακατασκευής και ανακύκλωσης για έργα και δίκτuα συναφή προς τα αντικείμενα του όρου 3.1 .1 του παρόντος καταστατικού με στόχο την μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική , οικονομική και κοινωκή βιωσιμότητα. 3.1.4. Η συμβολή και συμμετοχή στην έρευνα, ανάπτυξη, και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών και τεχνολογιών, σε συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, για έργα και δίκτuα συναφή προς τα αντικείμενα των όρων 3.1.1 και 3.1.3 του παρόντος καταστατικού . 3.1.5. Ο ανεξάρτητος έλεγχος υπαρχόντων έργων υποδομής, καθώς και μελετών και διαδικασιών δημοπράτησης μελλοντικών έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη . 3.1.6. Η συγκριτική ανάλυση βιώσιμης απόδοσης έργων υποδομής του ελλαδικού χώρου με αντίστοιχα έργα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο . 3.1.7. Η δημιουργία δικτύου για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, εταιρείες και οργανισμούς του εξωτερικού στην Ελλάδα. 3.1.8. Η μεταφορά τεχνογνωσίας από Έλληνες της διασποράς (επιχειρηματίες, ερευνητές, πολιτικούς, κ. 3.1.8. Η μεταφορά τεχνογνωσίας από Έλληνες της διασποράς (επιχειρηματίες, ερευνητές, πολιτικούς, κ.α .) και η προώθησή της στην Ελλάδα. 3.1.9. Η γενική παροχή πληροφορίας, γνώσης, και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της βιωσιμότητας των έργων υποδομής σε Ελλάδα και Ευρώπη. 3.1.10. Η παροχή εκπαίδευσης ενδεικτικά, σε φοιτητές, μηχανικούς, κυβερνητικούς υπαλλήλους, σε στελέχη και υπαλλήλους χρηματοδοτικών και τραπεζικών οργανισμών, καθώς και σε ιδιοκτήτες έργων υποδομής. 3.1.11. 1-1 βελτιστοποίηση των υπαρχόντων οδών επικοινωνίας μεταξύ των πολλαπλών εμπλεκομένων φορέων (κυβερνήσεις, τράπεζες, εργοληπτικές εταιρείες, κλπ) σε κρατικό, ευρωπαϊκό, και παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας ουδέτερο έδαφος για συνομιλίες, διαπραγματεύσεις, και καινοτομία. 3.1.12. 1-1 δημιουργία εναλλακτικών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των ήδη εμπλεκομένων φορέων, καθώς και ενσωμάτωση νέων φορέων (ιδιώτες επενδυτές, χρηματοδοτικοί οργανισμοί, εταιρείες τεχνολογίας, εταιρείες κοινωνικής ευθύνης, κλπ) . 3.1.13. Η ελεύθερη διάδοση της πληροφορίας για την ενημέρωση των πολιτών και την βελτίωmι της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των αρμοδίων φορέων σε τοπικό, κρατικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο . 3.1.14. Η εν γένει βελτίωση του γνωστικού επιπέδου της Ελλάδας και της Ευρώπης στον καινοτόμο τομέα των βιώσιμων έργων υποδομής.3.1.15. Η βελτίωση της βιωσιμότητας των ελληνικών και ευρωπαϊκών έργων υποδομής, και της ποιότητας ζωής των πολιτών. 3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να : 3.2.1. Καταρτίζει, αναλαμβάνει και εκτελεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με κρατικούς, ακαδημαϊκούς, και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. 3.2.2. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με κρατικούς, ακαδημαϊκούς, και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. 3.2.3. Καταρτίζει, αναλαμβάνει και εκτελεί μελέτες και εργασίες ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με κρατικούς, ακαδημαϊκούς, και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. 3.2.4. Ερευνά, αναπτύσσει και προωθεί καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες ανεξάρτητα ι ή σε συνεργασία με κρατικούς, ακαδημαϊκούς, και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. 3.2.5. Συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και παντός νομικού τύπου (όπως, με ημεδαπά και αλλοδαπά ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα ή οργανισμούς, με ημεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολές ή τμήματά τους, με ημεδαπές και αλλοδαπές μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες, με' ημεδαπούς και αλλοδαπούς χρηματοδοτικούς και επενδυτικούς οργανισμούς, με Υπουργεία και άλλους φορείς του δημοσίου τομέα της Ελλάδας και του εξωτερικού) καθώς και με κοινοπραξίες. 3.2.6. Συνιστά κοινοπραξίες, συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 3.2.7. Διοργανώνει και να πραγματοποιεί ομιλίες, δ ιαλεξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, και διεθνή συμπόσια. 3.2.8. Θέτει τα πορίσματα των ερευνών, μελετών ή αναλύσεων της στη διάθεση του δημοσίου ενδιαφέροντος, πραγματοποιώντας επιστημονικές δημοσιεύσεις και εκδόσεις, σε έντυπη μορφή ή στο διαδίκτυο. 3.2.9. Δημιουργεί μόνιμες ή'adhοc επιτροπές και ομάδες εργασίας με ή χωρίς αμοιβή για την πραγματοποίηση μελετών ή προγραμμάτων ή για την εξέταση και προώθηση των σκοπών της. 3.2.10. Ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση