ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 23 , ΒΟΥΛΑ, 16673

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 23 , ΒΟΥΛΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 997367693
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128554201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-12-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-12-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.
SOTIRIOS FLOROPOULOS S.M.LTD
SOTIRIOS FLOROPOULOS M.E.P.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 23
  Πόλη:
ΒΟΥΛΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΟΥΛΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Οι εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία: αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων μηχανημάτων, μηχανών (θαλάσσης κλπ), εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. β) Η επισκευή και συντήρηση (με λειτουργία συνεργείου, φανοποιείου, βαφείου κλπ): αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων και κάθε άλλου είδους μηχανημάτων. γ) Οι ενοικιάσεις και κάθε είδους εκμετάλλευση αυτοκινήτων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων. δ) Η αγοραπωλησία και εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικές, οικοδομικές και τουριστικές δραστηριότητες. ε) Η εμπορία βενζίνης και πετρελαίου μέσω πρατηρίου υγρών καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων. στ) Με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου η μελέτη της αγοράς, παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων, με τους οποίους η εταιρεία θα συνδέεται με σχέση σύμβασης έργου χωρίς δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών, αλλιώς κάθε αντίθετη συμφωνία θα είναι άκυρη. ζ)Η εισαγωγή και εμπορία ρολογιών, κοσμημάτων, χρυσού και συναφών ειδών. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί: (α) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου , με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, β)να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο γ)να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και δ)να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί α)Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανόμενης και της εκδόσεως ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα, (β) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45112201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κύρια
45111101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
45111102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
45111103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
45111104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
45111105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
45112101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
45112102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
45112103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
45113900 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
45322900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση