ΔΡΑΜΙ ΚΑΙ ΟΚΑ ΣΥΝΠΕ

ΡΟΥΣΒΕΛΤ 15 , ΑΘΗΝΑ, 12134

ΔΡΑΜΙ ΚΑΙ ΟΚΑ ΣΥΝΠΕ


ΡΟΥΣΒΕΛΤ 15 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 997327185
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126968701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-09-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-01-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΡΟΥΣΒΕΛΤ 15
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός του Συνεταιρισμού, είναι η προώθηση της συνεργατικότητας και του κοινοτισμού, ως εναλλακτική πρόταση ζωής και αποκατάστασης, στήριξη των ευιταθών ομάδων, ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας. Στόχος του συνεταιρισμού είναι η στήριξη των μελών του Συνεταιρισμού ώστε να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας, η παροχή διευκολύνσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των μελών και η προώθηση στην αγορά εργασίας των μελών του συνεταιρισμού. 1) Η ανάπτυξη του μορφωτικού, κοινωνικού, οικονομικού, εκπολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας της Αττικής ολλά και ολόκληρης της χώρας. 2) Η ενεργοποίηση και η τόνωση του ενδιαφέροντος των Πολιτών της Ελλάδος αλλά και της αλλοδαπής για την αντιμετώπιση tojv πάσης φύσεως προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών τους. 3) Η ανάδειξη και προβολή κοινωνικών, πολιτιστικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, περιβαλλοντικών κ.λπ. δράσεων και πρωτοβουλιών Επίσης, η τόνωση και καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των Πολιτών , για την συμμετοχή και στήριξη των δράσεων αυτών ώστε, να αναπτυχθεί η ευγενής άμιλλα και ο εθελοντισμός στις τοπικές κοινωνίες. 4) Η εξασφάλιση προϋποθέσεων (πόροι, στελέχη, τεχνογνωσία κ.λπ), για την ποιοτική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δομών των Δήμων και Περιφερειών. 5) Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των νέων και η προσήλωση τους στα ιδεώδη της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και του εθελοντισμού. Η παροχή πληροφοριών για πολιτικά, επιμορφωτικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, αθλητικά και πολιτιστικά ζητήματα που αφορούν τους νέους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η προαγωγή της αμοιβαίας κατανόησης και της ανταλλαγής εμπειριών, η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ νέων και η προώθηση με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, της ενασχόλησης των νέων με τα κοινά και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των νεολαιίστικων συλλογικών και γενικότερα KOIVOJVIKUJV κινημάτων. 6) Η μέριμνα για την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω ενεργειών που διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση (ιδίως των νέων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού, άνεργοι, γυναίκες κτλ). Ειδικότερα : 1 ί) Ι^άγΜηψη πρωτοβουλιών που προωθούν την ισότητα των φύλων και των ευκαιριών και —{συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση TOJV φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής. 3) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την στήριξη των δικαιωμάτων της εργαζόμενης μητέρας και των γυναικών γενικότερα. 9) Η ανάληψη πρωτοβουλιών που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας με έμφαση την καινοτομία, την αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας και την προστασία και ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. 10) Η προστασία των πολιτών-καταναλωΐών και η εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, με παρά/\ληλη υπεράσπιση του κοινωνικού συνόλου και του δημοσίου συμφέροντος σε κάθε τομέα ο οποίος συνδέεται με το κόστος και την ποιότητα ζωής. 11) Η ανάληψη δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση των μεταναστών στον κοινωνικό ιστό. 12) Η ανάληψη ενεργειών στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας (ατόμων με αναπηρίες, ναρκομανείς κ.λπ) και η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας για την προστασία και κοινωνική ένταξη ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων. 13) Κ ενίσχυση της Δια Βίου Μάθησης, της επιστημονικής έρευνας, της Καινοτομίας και TOJV Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινιυνιών καθώς και της μετάβασης στην Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας. 14) Η πραγματοποίηση ανθρωπιστικών, ερευνητικών, ει ιταιδευτικών, αναπτυξιακών και λοιπών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες^ου Τρίτου Κόσμου καθώς και σε εκείνες που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης προκειμένου να συντελεστεί η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη αλλά και η μείωση της φτώχειας στις συγκεκριμένες περιοχές. 15) Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των κλιματικών αλλαγών, την διάδοση των ανανεώσιμοι πηγών ενέργειας, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία των εδαφικών συστημάτο^', τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και πάσης φύσεως κινδύνων και καταστροφών. 16) Η ανάληψη πρωτοβουλιών (μέσω δημιουργίας εθελοντικής ομάδας), για την στήριξη του έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας και των Δήμων ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, σχετικά με την αντιμετώπιση εκτάκτων κινδύνου, κρίσεων και απρόσμενων περιστατικών. 17) Η στήριξη του Ελληνικού Τουρισμού καθώς και η ενίσχυση, προβολή και διάδοση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, συνεδριακός τουρισμός κ.λπ). 18) Η δικτύωση του Γεοϋργικού και Κτηνοτροφικού πληθυσμού, η ενημέρωσή τους για τα σύγχρονα δεδομένα της αγροτικής οικονομίας με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς μας. 19) Η προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού και η ανάπτυξη δράσεων ενημέρο3σης, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης και επιμόρφωσης ομάδων του γενικότερου πληθυσμού (μαθητές κ.λπ), προς τον σκοπό αυτό, όπως και για κάθε τομέα ανάπτυξης του εθελοντισμού (πολιτισμός, περιβάλλον κ.λπ.). 20) Η στήριξη και προώθηση της Ορθοδοξίας, του Θεσμού της Οικογένειας, του Πατριωτισμού, των Ελληνικών Εθνικών Παραδόσεων και της Εθνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η παροχή κοινωνικών / υγειονομικών υπηρεσιοϋν κάθε μορφής. 21) Η ανάληψη δράσεων αντιμετώπισης της φτώχειας και δράσεων προώθησης της απασχόλησης και στήριξης της εργασίας. >υ ••¦ ν \ 42) . Η,¦ ανάληψη δράσεοϋν κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, δράσεων πρόληψης και —-• 'αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 23). ί ’ υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς/ κοινωνικού χαρακτήρα. 24) Η ανάληψη δράσεων για την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, #ις ενίσχυσης του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών και της αξιοποίησης του διεθνούς πολιτιστικού πλούτου. 25) Η δημιουργική αξιοποίηση της τοπικής παράδοσης για την ανάπτυξη του πολιτισμού. 26) Η ανάληψη δράσεων στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και τουρισμού. 27) Η ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού, θρησκευτικού και ιστορικού πλούτου της χώρας μας. 28) Η συμμετοχή σε εθνικά και ευροπταϊκά προγράμματα για την ανάληψη δράσεων για θέματα που άπτονται των σκοπών του Φορέα. 2S) Η παραγωγή προϊόντων. Ενδεικτικά η παραγωγή αντικειμένων αργυροχόίας ειδών κοπτικής - ραπτικής, η αναπαλαίωση επίπλων και παλαιών αντικειμένων καθώς και η κατασκευή τους. 30) Η από κοινού, οργάνωση της παραγωγής και διάθεση - εμπορία προϊόντων 31) Η παροχή στα μέλη του ή προς τρίτους τεχνικής ή οργανωτικής βοήθειας για την αύξηση ή βελτίωση της παραγωγής τους 32) Η προμήθεια αγαθών για την κάλυψη επαγγελματικών, βιοτικών και άλλο^ν αναγκών των μελών ή τρίτων. 33) Η μεταποίηση, χειροτεχνικές κατασκευές και διάθεση των προϊόντων tojv μελών του 34) με οποιαδήποτε μορφή παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, όπως η δημιουργία συνεργείων καθαρισμού, catering (κέτερινγκ), σάντουιτς, ειδών κυλικείου, καταμετρήσεις, πωλήσεις, εισπράξεις, μεταφράσεις, φωτοτυπήσεις, στατιστικές αναλύσεις επεξεργασία κειμένου, γραφικές - καλλιτεχνικές - πολιτιστικές τέχνες κ.τ.λ. 35) Η παραγωγή, συσκευασία, ανασυσκευασία μεταποίηση και εμπορία ειδών τροφίμων, όπως ξηρών καρπών, φρούτων, ζάχαρη, αλεύρου, γλυκών, καραμελών, μαρμελάδων, ελαίου, ελαιών, οίνου, ηδύποτων, ειδών super market κ.τ.λ. 36) Η πάσης φύσης συναρμολόγηση - εμπορία, όπως επίπλων, καθισμάτων για γραφεία και οικίες, ταπετσαριών (καθισμάτων - επίπλων - οικιών), παιχνιδιών φωτιστικών, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, κομπιούτερ, παpαγoJγή Λογισμικού (Software), ιστοσελίδων, ηλεκτρονικού εμπορίου, τηλεφωνικών εξαρτημάτων (Τηλεπικοινωνιακού - δορυφορικού υλικού - κινητής τηλεφωνίας), οπτικοακουστικά, μηχανημάτων ψύξης και θέρμανσης ( A/C) καθώς και η κατασκευή ή επισκευή αυτών κ.τ.λ. 37) Η κατασκευή - συναρμολόγηση και πώληση αντικειμένων ειδών δώρων, πορσελάνης, κεραμικής, μαρμάρου, πλακιδίων, δασικών προϊόντων και παpάγoJγα (π.χ. ξύλινα σπίτια κ.τ.λ.) υφαντών, κεντητών, ρούχων, πλεκτών, βιτρώ, ψηφιδωτών, γλάστρες, λουλούδια, ξυλεία, κηροπήγια, εργασίες φασόν κ.τ.λ. 38) Η κατασκευή και πώληση OVTI^^VOJV από κερί - εικόνο^ν - θυμιαμάτων κ.τ.λ. 39) Η παραγωγή oivojv και άλλων ποτών καθώς και η εμφιάλωση ιδίων ή τρίτων και φυσικού μεταλλικού νερού, εκμετάλλευση ιαματικών νερών, πηγών και πάσης φύσεως υγρών κ.τ.λ. 40) Η ανάπτυξη - διοίκηση και εκμετάλλευση π.χ. θεραπευτικών κοινωνικών κέντρων, κοινοτήτων (π.χ. από απεξάρτηση, αλκοόλ, ψυχιατρικών και μη ιδρυμάτων π.χ. άστεγων - δραστηριοτήτων - προγραμμάτων, μονάδων αποκατάστασης, τουριστικών καταλυμάτων, τουριστικού σκοπού (π.χ. αθλητικού, θεραπευτικού) και συναφών υποδομών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων επ'αυτού, τηλεϊατρικής, εκμαπάλευση γηπέδων αθλητισμού και γενικότερα γύρω από τον αθλητισμό, κ.τ.λ. 41) Η αγορά αγροτικών - αστικών εκτάσεoJv και διαίρεση σε τεμάχια για την κατασκευή οικιών για εγκατάσταση και με την κατάλληλη υποδομή των μελών του συνεταιρισμού και τρίτων, καθώς και εκμετάλλευση για αγροτική ή κτηνοτροφική καλλιέργεια. 3 I M A 42} Η / .κατασκευή και στελέχωση εκπαιδ/κής μονάδος για την καταπολέμηση του . αναλφαβητισμού και KOIVOJVIKCOV και επαγγελματικών δεξιοτήτων, αναζήτησης εργασίας, ;Λ• ..συνοδευτικών υποστηρικτικών ενεργειών και η εκμάθηση τεχνών, ξένων γλωσσών, κ.τ.λ. 43) Η εγκατάσταση ραδιοφωνικού σταθμού για εκπομπές πολιτισμικού, μορφωτικού κοινωνικού περιεχομένου και ποικίλλουν άλλων περιεχομένων. 44) Η έκδοση με την συμπαράσταση του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα / αχνών, λαχείων προς αύξηση των εσόδων του, η έκδοση εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, εφημερίδο.)ν, προϊόντων για Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.τ.λ. 45) Η εγκατάσταση περιπτέρων κ.λ.π. σε λαϊκές αγορές, παζάρια κ.τ.λ. 46) Η εγκατάσταση και η προμήθεια καταστημάτων όπυ>:; κυλικείου, εκπαιδευτικών κέντρων, πρατηρίων, super market, κ.τ.λ. για την πώληση φτηνών προϊόντων προς τα μέλη και προς τρίτους. 47) Η εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών με σκοπό το όφελος του συνεταιρισμού. 48) Η παροχή δανείων, εγγυήσεων ή άλλιον οικονομικών διευκολύνσεων στα μέλη του. 49) Η παροχή υπηρεσιών στα μέλη του συνεταιρισμού ή σε τρίτους με υπενοικίαση ή ενοικίαση (χρηματοδοτική μίσθωση leasing^ujv TUJV ειδών όπως: ενδεικτικά αναφέρονται: οχήματα , ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ειδών ψύξης θέρμανσης A/C Κλιματισμός, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για την απόκτηση παγίων στοιχείων, εξοπλισμού, ακινήτων και οχημάτων για επαγγελματική χρήση και μη (η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική). 50) Η προμήθεια και η πώληση ειδών βιβλιοπωλείου, γραφική ύλη και συναφών υλικών . 51) Η διοργάνωση συνεδρίου - ημερίδων, θεατρικών παραστάσεων και άλλων καΜιτεχνικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 52) Η οργάνωση εκπαιδευτικών - παραγωγικών εργαστηριών. 53) Η οργάνωση - συμμετοχή σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης - Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών ή αλλά Εκπαιδευτικά Κέντρα και σε κέντρα συνοδ/κών υποστ/κχον υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ) 2. Για να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς ο συνεταιρισμός μπορεί ενδεικτικά να: 1) Συνιστά με αλλά φυσικά ή νομικά πρόσαπτα εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 2) Ιδρύει υποκαταστήματα ή και πρακτορεία σε όλη τη περιφέρεια του Νομού και σε αλλά μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), για την καλύτερη εξυπηρέτηση του συνεταιριστικού σκοπού. 3) Αγοράζει ή μισθώνει ακίνητα και αγροτικές εκτάσεις για την εγκατάσταση καταστημάτων, εργαστηρίων, πρατηρίων κ.α. κατάλληλα για τις ανάγκες του. 4) Συνάπτει δάνεια κάθε είδους από πιστωτικά ή αλλά νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς για την εξυπηρέτηση των αναγκών και συμφερόντων του. Διαμορφώνει και υποβάλει αιτήσεις επιδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 5) Παίρνει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα TOJV μελών του ύστερα από αποφάσεις της Γ.Σ. ή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). 6) Παρέχει εκπαιδευτικό έργο. 7) Διαμεσολαβεί με Εμπορικούς Αντιπροσώπους και μη στην πώληση προϊόντων και ειδών Σούπερ Μάρκετ και άλλων όπως περιγράφεται παραπάνω στο καταστατικό. Ειδικότερα ο συνεταιρισμός την επίτευξη των σκοπών του δύναται να πραγματοποιούνται δράσεις και ενέργειες όπως: 8) Η ανάληψη διαχείρισης και εκτέλεσης Εθνικών, Ευροπταϊκών και Διεθνών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών ως φορέας υλοποίησής τους. 4 . . . «,, y πραγματοποίηση διαλέξεων, ημερίδων, ομιλιών, συγκεντρώσεων, παραστάσεων, >j \φναυλιών, εκδρομών, εκθέσεων, εκδόσεοος εντύπων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών -- εκπομπών κ.λπ. 10) Η μελέτη γενικότερων ζητημάτων που άπτονται των σκοπών του συνεταιρισμού και η προοΟθηση της επίλυσής των, με κάθ:; νόμιμο μέσο και ενέργειες. 11) Η συγκρότηση Τοπικών παραρτημάτων, επιτροπών, δομών . 12) Η έρευνα, η μελέτη και η διάδοση, με κάθε νόμιμο μέσο και ενέργειες, σημαντικών επιτευγμάτων των σημαντικών προσυ,^πικοτήτων και της ανθρωπότητας γενικότερα. 13) Η ίδρυση πνευματικών και πολιτιστικών κέντρων, η ίδρυση βιβλιοθηκιον και αναγνωστήριων και αιθουσών διαλέξεων και ομιλιών. 14) Η Ίδρυση Τράπεζας Αίματος. 15) Η διεξαγωγή ολοκληρωμένοι προγραμμάτων επιμόρφωσης καθώς και πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης σε όλα τα θέματα που άπτονται των σκοπών της Εταιρείας. 16) Η δημιουργία και παρουσίαση κινηματογραφικού υλικού (CD, DVD, Video κ.λπ), η ηλεκτρονική δικτύωση και προβολή (μέσω ηλεκτρονικού News Letter, εςειδικευμένου portal, ηλεκτρονικού forum κ.λπ.), για την εκπλήρωση των σκοπών του συνεταιρισμού καθώς και η διεξαγωγή μουσικών, χορευτικών ή άλλων πνευματικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, μορφωτικών και qjuxaYcoYiKcov εκδηλώσεων. 17) Η δημιουργία μουσείου για τη συγκέντρωση αντικειμένων που έχουν αρχαιολογική, θεατρική, λαογραφική, ιστορική, επιμορφωτική, κοινωνική, περιβαλλοντική και καλλιτεχνική αξία. 18) Η βράβευση ατόμων ή σωματείων για πνευματικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά, οικονομικά, ή εκπολιτιστικά επιτεύγματα και η βράβευση επιστημονικών, τεχνικών, οικονομικών, λαογραφικών κ.λπ. μελετών, ττραγματειών, διαλέξεων, συλλογυΟν έργων τέχνης, ποιημάτων, τραγουδιών κ.λπ. 19) Η έκδοση και η εκηϊπχυση εφημερίδων, φυλλαδίων, ενημερωτικών εντύπων, αφισών, περιοδικών, δελτίων τύπου, λευκωμάτων, ετήσιων ημερολογίων, βιβλίων ή άλλων εντύπων. 20) Η διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων εθνικής εμβέλειας για την ανταλλαγή εμπειριών, την προβολή δράσεοϋν και την ανάδειξη θεμάκον που άπτονται των σκοπών του συνεταιρισμού. 21) Η με κάθε είδους παραγωγή, εμπορία, και προώθηση πολιτιστικών, αγροτοτουριστικών και τοπικών προϊόντων ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν υπάρχει σε οποιοδήποτε τομέα. 22) Η Ίδρυση Κοινωνικών Δομών Φτώχειας όπως Κοινωνικά Παντοπωλεία - Φαρμακεία - Τράπεζα Χρόνου - Συσσίτια και άλλων δομών στήριξης του ευάλωτου πληθυσμού. 23) Η Ίδρυση δομών ή παραρτημάτων σε συνεταιριστικό επίπεδο ή οποιοσδήποτε άλλης νόμιμης μορφής λειτουργίας όπως Κοινωνικά Παντοπωλεία - Φαρμακεία - Τράπεζα Χρόνου - Συσσίτια και άλλων δομών στήριξης του ευάλωτου πληθυσμού με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και η διάθεση των κερδών των δομών αυτών στο Συνεταιρισμό προκειμένου να αυτοχρηματοδοτούνται οι δράσεις του Φορέα . 24) Η συμμετοχή σε ενέργειες τρίτων τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό για θέματα που άπτονται των σκοπών του Συνεταιρισμού καθώς και την προβολή του έργου της. Ο Συνεταιρισμός, για την επίτευξη των σκοπών του, μπορεί να συνεργάζεται με κάθε Ελληνικό ή Αλλοδαπό Σύλλογο, Ένωση, Όμιλο ή άλλα Ιδρύματα που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Για την επίτευξη των σκοπών του συνεταιρισμού θα αξιοποιηθεί η υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, η εμπειρία και οι γνώσεις των συμβαλλόμενων Εταίριον της ή εξειδικευμένα στελέχη ως εξωτερικούς υπαλλήλους ή συμβούλους. 5

Σύνδεση