ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12 , ΑΘΗΝΑ, 15125

ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 800577560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130301901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-05-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-05-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS A.E
ANTENNA STUDIOS S.A
ANTS PRODUCTION HUB A.E

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι: Ι) α) Η παραγωγή κάθε είδους και μορφής οπτικοακουστικών έργων, τηλεοπτικών, Διαδικτυακών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μουσικών, θεατρικών και λογοτεχνικών έργων, καθώς και κάθε άλλου συναφούς προϊόντος, β) Η εκμετάλλευση και εμπορία τωv ειδών αυτών, γ) Η παραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση κάθε είδους και μορφής προϊόντων απoτυπώσεως ήχου (δίσκων, κασετών, cd) και εικόνας, δ) Η δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία σχετικών εργαστηρίων (studio) στηv Ελλάδα και στo εξωτερικό και γενικά κάθε ενέργεια πoυ αφορά τo τηλεθέαμα, την ψηφιακή αναπαραγωγή και εκμετάλλευσή του, καθώς και τηv διάδoση και μετάδοση τoυ, ε) Η εισαγωγή, αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση με κάθε μέσο και τρόπο συστημάτων επεξεργασίας ήχου και εικόνας, μηχανημάτων λήψης, προβολής, ηχογράφησης, επεξεργασίας ήχου ή/και εικόνας, μηχανημάτων πληροφορικής, καθώς και όλων των σχετικών εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών τους και η αντιπροσώπευση κατασκευαστών των ως άνω προϊόντων. στ) Η διοργάνωση συναυλιών, φεστιβάλ, και κάθε είδους καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η αντιπροσώπευση στηv Ελλάδα επιχειρήσεων τoυ εξωτερικού πoυ ασχολούνται με τηv παραγωγή και διακίνηση τωv ανωτέρω ειδών και λoιπών συvαφών προϊόντων, ζ) Η αγορά, εκχώρηση, εμπορία και εν γένει εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή/και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων δικαιόχρησης τέτοιου είδους δικαιωμάτων (franchising, merchandising κλπ). η) Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτο συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών τεχνογνωσίας (know-how) που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, παρόχους ενημέρωσης ή/και οπτικοακουστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και εν γένει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. θ) Η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και γενικά η παροχή οργανωτικών ή δημιουργικών υπηρεσιών σε παραγωγές οπτικοακουστικών υπηρεσιών. ι) Η διαχείριση και αντιπροσώπευση καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων για την συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες κάθε είδους, όπως οπτικοακουστικές παραγωγές, θεατρικές παραγωγές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. ια) Η εξεύρεση και διαχείριση χορηγών για την υλοποίηση κάθε είδους οπτικοακουστικών παραγωγών και εκδηλώσεων. ιβ) Η αγορά ή/και η μίσθωση ακινήτων για τηv επίτευξη τωv ανωτέρω σκοπών. ΙΙ) Επίσης σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι η παροχή προς το κοινό υπηρεσιών που σχετίζονται με κάθε τρόπο με το Διαδίκτυο (“Internet”), με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και κάθε εν γένει τεχνικό μέσο που έχει εφευρεθεί ή πρόκειται να εφευρεθεί στο μέλλον, περιλαμβανομένων ιδίως: α) παροχής πρωτογενών και δευτερογενών υπηρεσιών διαδικτύου προς το κοινό έναντι συνδρομής ή άλλου ανταλλάγματος, β) δημιουργίας και συντήρησης διαδικτυακών τόπων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών e-commerce και μηχανών αναζήτησης, γ) η δημιουργία, τοποθέτηση και εκμετάλλευση κάθε μορφής διαφήμισης και εμπορικής επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, δ) η διανομή μέσω του διαδικτύου οπτικοακουστικού ή/και ακουστικού υλικού με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο, και ε) η ανάπτυξη, διανομή, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση παντός είδους λογισμικού και εφαρμογών (“software”), καθώς και παντός είδους ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου και τερματικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, απαραίτητων, συνδεδεμένων ή κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
59111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κύρια
59111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ Δευτερεύουσα
59111300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59111300 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59113000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δευτερεύουσα
59121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59203300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
59204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
60101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
60102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΝΑΛΙΟΥ) Δευτερεύουσα
60201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
60201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δευτερεύουσα
60201200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
60201200 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
60201400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Δευτερεύουσα
60201400 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Δευτερεύουσα
60202000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62092001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ (CD, ΔΙΣΚΕΤΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
77291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΒΙΝΤΕΟ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77291101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
90011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
90021100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
90041000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
95111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση