ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 111 , ΔΑΦΝΗΣ, 17237

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 111 , ΔΑΦΝΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997180750
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131982201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-10-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-10-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EBO - ΠΥΡΚΑΛ
EBO-PYRKAL
EBO - PYRKAL

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 111
  Πόλη:
ΔΑΦΝΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΔΑΦΝΗ, ΥΜΗΤΤΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

(α) η βιομηχανική κατασκευή, παραγωγή, συναρμολόγηση, συντήρηση, διάθεση, προμήθεια και γενικά η εμπορία κάθε είδους εξοπλιστικών συστημάτων άμυνας, ασφάλειας και προστασίας καθώς και συναφών προς αυτά προϊόντων, ήτοι όπλων, οπλικών συστημάτων, πυροσωλήνων, πυρομαχικών, ή μέρη πυρομαχικών διαφόρων τύπων, πυρίτιδων, προωθητικών γεμισμάτων και εκρηκτικών γομώσεων, μεταλλικών μερών πυρομαχικών (κορμοί, κάλυκες κλπ) και γενικά κάθε είδους πολεμοφοδίων, υλικού και εξοπλισμού στον τομέα της άμυνας, ασφάλειας και προστασίας, (β) ο σχεδιασμός, μελέτη, έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή, προμήθεια, διάθεση και εν γένει εμπο¬ρία και εκμετάλλευση κάθε είδους συστημάτων, ενδεικτικώς πληροφο¬ριακών, ηλε¬κτρονικών, ψηφιακών ή επικοινωνίας, εργαλείων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, συσκευών ελέγχου και διακρίβωσης στον τομέα της άμυνας, ασφάλειας και προστασίας, (γ) η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχεδιασμού, μελέτης, έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων άμυνας, ασφάλειας και προστασίας καθώς και διεξαγωγής ποιοτικού ελέγχου, διακριβώσεων, εργαστηριακών και βλητικών δοκιμών, (δ) η ανάληψη και εκπόνηση εξοπλιστικών προγραμμάτων και μελετών, καθώς και η συμμετοχή και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων για αμυντικούς σκοπούς, η ανάπτυξη, αναβάθμιση και συντήρηση εξοπλιστικών συστημάτων, υλικών και προϊόντων στον τομέα της άμυνας, ασφάλειας και προστασίας, καθώς και καταστροφής πυρομαχικών. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται: (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, (β) να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, (δ) να παρέχει εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες, καθώς και εντολές για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, (ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, (στ) να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση